m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mercredi, 10. juillet 2019   

                 

از نگاه ديگران نشر ديگران کتابخانه "خلوت " دريا کابوس هايمان رانخواهدشُست ؟! (برگزيدهء شعر/ شعار) ازنگاه م . ايل بيگی از نگاه فريدون ايل بيگی
نشريات فرستاده های ديگران عکسها و طرحها ايران در نشريات فراننسوی زبان آوا و نما صفحات اول نشريات ساليان پيش

برای ديدن شماره های مختلف هر نشريه  ، موش موشک را روی عکس آن يا نامش بفشاريد .

تعداد بسياری دیگر از نشريات در دسترس است که بمرور افزوده خواهند شد .

 

 

  آزادی  جبهه دموکراتيک ملی ايران آرمان آرش (خارج)  پرويز قليچ خانی   آرش (داخل) آدينه آتش
 آموزش و فرهنگ    آفتاب   آغازی نو  آسمان ايران   آزادی انديشه   آژير جعفر پيشه وری
آئينهء هند آينده   مجلهء فرهنگ و تحقيقات ايرانی /  ايرج افشار آيندگان گاهنامهء آنزمان / اينزمان    خسرو كوهسارى آهنگر به جای "چلنگر" (داخل و درتبعيد)

آوای تبعيد

 

هادی خرسندی 

 از شعر تا قصه          پيمان جهان بين

اسب ادبيات ما ارمغان  اختر
اميد ايران اطلاعات هفتگی  اطلاعات دختران و پسران اطلاعات جوانان اطلاعات بانوان  اسلام مکتب مبارز
انديشهء رهائی نشريهء خارج از کشور "سازمان وحدت کمونيستی" انديشه (داخل)   انديشه (آمريکا)    انجمن تاريخ      ابراهيم صفائی انتقاد کتاب الفبا   غلامحسين ساعدی
مجلهء ايران شناسی انديشه و هنر    ناصر وثوقی انديشه و پيکار  بازماندگان "سازمان پيکار..." درخارج ازکشور( حق شناس و...) انديشه و انقلاب انديشهء نو  (انشعابيون حزب توده)

  انديشه آزاد (کانون نويسندگان ايران)

  ايرانشهر  شرکت کتاب ايرانشهر لندن (حسين باقرزاده)   ايرانشهر  ايرانشهر(کاظم زاده)    نشريهء ايران شناسی (کتابخانهء پهلوی) انديشه و هنر  نشر انستيتو گوته
   

 

  ايران وجهان   شاهين فاطمی - اسلام کاظميه ايران نامه  بنياد مطالعات ايران

 

بررسی های تاريخی بررسی کتاب    ضميمهء "انتشارات مرواريد" بخارا  علی دهباشی بامشاد   اسماعيل پوروالی

باختر امروز (سازمانهای جبهه ملی ايران در خاورميانه)

باختر امروز (حسين فاطمی)

      بوطيقای نو   منصور کوشان بسوی آزادی   نشريهء خبری هواداران سازمان آزادی کار (فدائی) - آلمان فدرال بسوی آزادی

 

پيام امروز   پيام آزادی   شورای متحد چپ برای دموکراسی و استقلال پست ايران   عليرضا نويزاده    نامهء پژوهشکده بررسيهای فرهنگ و توسعه   پر پاسدار اسلام    دفتر تبليغات اسلامی حوزهء علميهء قم
پيوند    ارگان تحقيقی فدراسيون دانشجويان ايرانی مقيم ايتاليا    ويژه نامهء نيما پيمان ،  احمد کسروی   پيکار     سازمان پيکار در راه آزادی طبقهء کارگر http://javanan56.com/13067/7005314.jpg  پيشاهنگی پيام يونسکو    ماهنامهء يونسکو پيام نوين
          پيوند نشريهء ايرانيان خارج از کشور

 

توده  (ارگان سازمان انقلابی حزب توده در خارج از کشور)

تماشا   تلويزيون ملی ايران / رضا قطبی

تلاش تکاپو   منصور کوشان تحقيقات    روزنامه نگاری   فريدون پيرزاده    موسسهء تحقيقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی
            هفته نامهء فکاهی توفيق

 

جنبش  علی اصغر حاج سيدجوادی جنگل (ارگان جنگلیها، میرزا کوچک خان ) جنگل (نشريهء مجاهدين خلق ايران)  

 جمهوری اسلامی

جگن      به مسئوليت : فريدون گيلانی ، ناصر رحمانی نژاد، آربی آوانسيان ، سعيد سلطانپور

جامعه سالم    فيروز گوران
جهان جوانان امروز جوان جُنگ هنر و ادبيات امروز   حسين رازی جُنگ مرجان   (گروه فرهنگی مرجان)/ محمد حقوقی جُنگ سحر
        جهان نو   امين عليمراد    جهان نو نشريهء دانشجويان هوادار سازمان چريکهای فدائی خلق ايران در خارج از کشور ["اقليت"]

 

  چيستا چوک ماهنامهء الکترونيکی ادبيات داستانی چشم انداز ايران لطف الله ميثمی چشم انداز  به کوشش : ناصر پاکدامن / شهرام قنبری / محسن يلفانی چراغ   ناشر : سيما کوبان (اولین زن ناشر)

 

          حقوق بشر     ارگان جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

 

خوشه خواندنيها  خوارزمی ما   گروه فرهنگی خوارزمی خندق    دانشجويان ارشاد (احسان شريعتی؟) خرمگس خاک و خون / محسن پزشکپور ( پان ايرانيست )   

 

دنيا   نشريهء تئوريک و سياسی کميتهء مرکزی حزب تودهء ايران دفترهای زمانه     سيروس طاهباز دبيره

دانش و مردم

دانشمند داستان

(روزنامهء "همشهری")

  ديدگاه دهقان روز دنيای ورزش دنيای سخن دفتر هنر   بيژن اسدی پور

 

  رسالت راهبرد

راهنمای کتاب

راه کارگر  راه آزادی     حزب دموکراتيک مردم ايران  راه آزادی  جمعيت دفاع از دموکراسی و استقلال ايران (اقامه)

روشنائی 

روزنه ("هديه")     احمد شاملو / فرهنگ فرهی 

روزنامهء ايران  (دورهء ناصرالدين شاه)

 

روزن    احمدرضا احمدی ، يداله رويائی ، ابراهيم گلستان روزگار نو (اسماعیل پوروالی)  رستاخيز جوان
        رهبر    رهائی  گروه اتحاد کمونيستی / سازمان وحدت کمونيستی

 

      زن روز زنده رود زمان نو

 

سمرقند علی دهباشی سروش تلويزيون اسلامی سخن (پرويز ناتل خانلری) ستاره سينما (سينمای نو) سپيد و سياه سامان نو
  سيمرغ   مرتضا ميرآفتابی سهند (پاريس) سهند    علی ميرفطروس سوسياليسم و انقلاب سوسياليسم علمی و مبارزهء طبقاتی

 

شورای نويسندگان وهنرمندان ايران (به آذين) شورا ماهنامهء شورای ملی مقاومت ايران شمال ايران شعر

 

 شرق

شاهد   مدير مسئول : مهدی کروبی

 

 
      صحنهء معاصر  (انجمن تئاتر ايران)  صدا    ويژهء هنر و ادبيات / رحمان کريمی صبح امروز ص

 

          طوفان   (فرخی يزدی)         ط

 

      علم و جامعه عصر عمل     زيرنظر : فريدون ايل بيگی عصرپنجشنبه

 

فرهنگ نوين فرهنگ توسعه فروغ   معرفی ادبيات زنان فردوسی ماهانه   فردوسی (هفتگی) فدراسيون يهوديان ايرانی   (شوفار)
جُنگ فلک الافلاک گردآورنده:غلامحسين نصيری پور  فصلهای سبز   هرمز رياحی فصلی در گلسرخ  عاطفه گرگين فصلنامهءهنر فصل کتاب فرهنگ و زندگی
        فيلم مستند    حميد نفيسی (دانشگاه آزاد ايران) فهرست مندرجات مجله های علمی و علوم اجتماعی

 

        قرن بيستم (ميرزاده عشقی) قيام ايران    نهضت مقاومت ملی ايران (شاپور بختيار)

 قدس- اعتماد- سبحان   

 

کتاب آبان     (ناصر رحمانی نژاد) کاوه   محمد عاصمی (به زبان های فارسی و آلمانی) کارنامه (خارج)   کارنامه (داخل) کارگران کار (اکثريت)
  کتاب نيما     کانون فرهنگی نيما

کتاب ماه    جلال آل احمد

کتاب زمان      انتشارات زمان  ( منوچهر هزارخانی ؟ ) کتاب جمعه ها خسرو شاکری

کتاب جمعه  شاملو

کتاب امروز      ("کتابهای جيبی")
کيهان سال کيهان کودک و زندگی کنکاش کِلک علی دهباشی کتاب هفته (کيهان هفته)     هشترودی ، شاملو ، حاج سيدجوادی، به آذين
     کيهان ورزشی

کيهان  لندن

کیهان فرهنگی

کيهان بچه ها

 

گوهر   نامهء تحقيقی دربارهء ادبيات و هنر و تاريخ و فرهنگ ايران گونه گون     نشريهء انجمن تاکسيران [پاريس ] گنجينهء اسناد    فصلنامهء تحقيقات تاريخی گُلچين  کفتگو گردون عباس معروفی

 

 

 

    گيله وا     فرهنگی ، هنری و پژوهشی (به زبانهای گيلکی و فارسی)

 

  متين مجاهد     از  مرداد 1358 مجاهد (دنبالهء "جنگل") https://javanan56.com/13067/7005059.jpg مهنامهء شهربانی کشور http://javanan56.com/13067/7017012.jpg  ماهنامهء وزارت کشور   ماهنامهء ارتش شاهنشاهی
منجنيق   معرفی کتاب    کتابهای فارسی منتشر شده در خارج از کشور به کوشش: معين الدين محرابی معارف  مرزهای نو مجلهء مردم شناسی نامهء مردم     ارگان مرکزی حزب تودهء ايران
ميهن   علی کشتگر ميزگرد مهرنامه     ماهنامهء علوم انسانی   مهرگان

  اقتصادی ، سياسی ، فرهنگی ، هنری  

  مهرگان    ستاره درخشش

 

       مهر   برای نوجوانان (بنياد شمس پهلوی)

 

ندای وحدت    نامه صنعت نفت ايران نامهء نور   بنياد فرهنگ و هنر ايران (فرهنگسرای نياوران) نامهء کانون  نويسندگان ايران (در تبعيد) نامه کانون  نويسندگان ايران (داخل) نامهء پارسی   (کنفدراسيون دانشجويان)
نيمهء ديگر نگين محمود عنايت (دوره های ايران و آمريکا ) نگرشی برادبيات امروز نقطه (و "کتاب نقطه") نقد اقتصاد سياسی نشريهء سپاه دانش

 

ويژهء سينما و تآتر ويسمن وقايع اتفاقيه   [قديم]  روزنامچه اخبار دارالخلاقه طهران وقايع اتفاقيه [جديد]    وحيد    سيف الله وحيدنيا وارليق   (ماهانهء فرهنگی فارسی-ترکی آذری)

 

هنر و معماری هنر و مردم انتشارات وزارت فرهنگ و هنر هنر و ادبيات امروز  (در "پرچم خاور ميانه")

همشهری

هفتمين    هنر بهمن مقصودلو هشت مارس    نشريهء سازمان هشت مارس (ايرانی- افغانی)

 

          يغما ی
 

همچنين به اينجا برويد :

                                     

بالای صفحه