تعدادی از مطالب ِ سايت ، لينک به سايت هایِ قديمی "خلوت" می دهند :  xalvat.com ; xalvat.org  لازمست که آنها را تبديل به xalvat.info  کرد . واگر صفحه ای بازنميشود ، لطفا، مطلعم کنيد. ـ م.ايل بيگی

 

             

                   xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr                          samedi, 11. décembre 2021      درحالِ بازسازی

آرامش دوستدار : آغاز"روشنفکری"ما وپايان دورهء کنونی اش - فتحعلی آخوندزاده

آرامش دوستدار:پايان کنونی دورهء "روشنفکری" - جلال آل احمد

 

آرامش دوستدار : نوسازی نادانی برای نادانی نوخواه

  

بئاتريس آلنده: آخرين ساعت های زندگی پدرم  /  آخرين روز شيلی در حکومت آلنده  /  آخرين نطق آلنده  /  پابلو نرودا : آلنده  /  ويکتور خارا : استاديوم شيلی

 توضيحاتی برنوشتهء خسروپارسا دربارهء شاملو وفريدون ايل بيگی

خسرو پارسا «شکوه پادرجائی» (شاملو و سیاست از نگاه من)

هما ناطق :

ـ مسألهء زن در برخى از مدونات چپ (از نهضت مشروطه تا عصررضاخان)

 ـ نگاهي به برخي نوشته‌ها و مبارزات زنان در دوران مشروطيت

 ـ قربانيانِ دو نظام و يک فرهنگ

مجموعه ای از هما ناطق در اينجا

 

يادمانِ بيژن مفيد ويادی از شهرقصه

 + فيلمِ"شهرقصه"

چندنوشته از صمدبهرنگی درآدينه"("مهدآزادی)" تبريز ، ۱۳۴۴ـ۱۳۴۵

 

 چندنوشته و ترجمه از بهروز دهقانی در "آدينه" ("مهدآزادی")

 

جواد مجابی : اشعار غلامحسين ساعدی

 

 

اسنادی  از پرویز یعقوبی و سازمان مجاهدین خلق  ایران

    حسينقلی سررشته - خاطرات من (يادداشتهای 1334-1310) : توطئهء ربودن و قتل سرتيپ افشار طوس

 

نشرِديگران  Une image contenant texte

Description générée automatiquementUne image contenant texte

Description générée automatiquement    آمده ها در اين بخش ، تاکنون :۸۴۸

  بهرام مقدادی : نوشته های سياسی کافکا

 

 

   کريس کوچرا : کردستان و حمهوری مهاباد

  تورج اتابکی : سنديکاليسم در جنبش کارگری ايران در فاصلهء سالهای 25-1320

 

 

  محسن يلفانی آموزگاران   

 روز شمارِ کودتا [ي 28 مرداد 1332]

 

   آلبرت اينشتین : در بارهء آزادی (آزادی دانشگاهی ، فاشيسم و علم ، آزادی ، روش های نوين تفتيش عقايد،حقوق بشر) بزرگ علوی : فعاليت در گروه ارانی

 

 

   کودتای 28 مرداد  و شکست نهضت ملی و استقرار ديکتاتوری نظامی در ايران («مسئوليت" جبهه ملی" ... و "حزب توده" در شکست نهضت ملی ايران»)  و.ت.ستيس (برگردان: حميد عنايت): فلسفهء هگل / اخلاق اجتماعی

 

 

    ۱  ۲  ۳ ۴  ۵ ۶۷             ديگر نشر : ۱  ۲  ۳  ۴   ۵  ۶  ۷  ۸  ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷ 

   آمده ها در "کتابخانه" ، آمده ها در "کتابخانه" ، تاکنون : ۴۷۴۳  کتابخانهء "خلوت"

     

              

                 

     

            

            

آمده ها در اين بخش ، تاکنون :  ۱۸۳۰

     

  

      

آمده ها در "کتابخانه"  تاکنون :۵۷۴۷

  صفحات اول ِ شماره های گوناگون ِ تمام اين نشريات  را در اينجا ببينيد   :    آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۲۶۰     ( شماره ء مختلف   ۳۲۳۱  ) 

   آ   آدينه   آدينه (مهدآزادی) تبرريز      آرش (داخل) زیر نظر : اسلام کاظمیه یا سيروس طاهباز   آرش (خارج)  پرويز قليچ خانی       آرمان      آزادی  جبهه دموکراتيک ملی ايران    آزادی انديشه     آژير جعفر پيشه وری     آسمان ايران     آغازی نو    آموزجمع ۷۷۷ش و فرهنگ     آوای تبعيد    گاهنامهء  آنزمان / اينزمان    آهنگر به جای "چلنگر" (داخل و درتبعيد)    آيندگان    آينده  ايرج افشار    آئينهء هند    جمع ۷۷۷ شماره         ا   اختر    ادبيات ما     ارمغان       از شعر تا قصه      اسب    اسلام مکتب مبارز          اصغرآقا   هادی خرسندی     اطلاعات بانوان     اطلاعات جوانان     اطلاعات دختران و پسران     اطلاعات هفتگی    الفبا   غلامحسين ساعدی     اميد ايران    انتقاد کتاب     انجمن تاريخ  ابراهيم صفائی     انديشه(آمريکا)   انديشه (داخل)    انديشه آزاد (کانون نويسندگان ايران)     انديشهء رهائی نشريهء خارج از کشور "سازمان وحدت کمونيستی"     انديشهء نو (انشعابيون حزب توده)    گاهنامهء انديشه نو     انديشه و انقلاب         انديشه و پيکار بازماندگان"سازمان پيکار..."درخارج ازکشور (حق شناس و...)   انديشه و هنر  ناصروثوقی    انديشه و هنر  نشر انستيتو گوته       مجلهء ايران شناسی    نشريهء ايران شناسی (کتابخانهء پهلوی)  ايرانشهر(کاظم زاده)    ايرانشهر      ايرانشهر لندن (حسين باقرزاده)   ايرانشهر  شرکت کتاب      ايران نامه  بنياد مطالعات ايران     ايران وجهان شاهين فاطمی - اسلام کاظميه     ج: ۱۲۴  ش   ب  باختر امروز (حسين فاطمی)    باختر امروز (سازمانهای جبهه ملی ايران در خاورميانه)     بازارچه             بامشاد   اسماعيل پوروالی (بخش ادبی: شاملو )     بخارا  علی دهباشی     بررسی کتاب  ضميمهء "انتشارات مرواريد"   بررسی های تاريخی  نشريه ستاد بزرگ ارتشتاران ـ اداره سوم     بذر نشريه دانشجویی     بسوی آزادی   هواداران  آزادی کار (فدائی) - آلمان      بوطيقای نو   منصور کوشان   ۲۲ بهمن نشريه کارکنان مبارز راديو تلويزيون   ج :  ۱۳۲  ش       پ  پاسدار اسلام دفتر تبليغات اسلامی حوزهء علميهء قم    پر    نامهء پژوهشکده بررسيهای فرهنگ و توسعه   پست ايران   عليرضا نويزاده      پيام آزادی   شورای متحد چپ     پيام امروز    پيام نوين  نشریه انجمن فرهنگی ایران و شوروی       پيام يونسکو   ماهنامهء يونسکو       پيشاهنگی     پيغام امروز   رضا مرزبان      پيکار  سازمان پيکار        پيمان ،  احمد کسروی      پيوند ويژه نامهء نيما   ارگان تحقيقی فدراسيون دانشجويان ايرانی مقيم ايتاليا       پيوند    نشريهء ايرانيان خارج از کشور  ج : ۲۷۷ ش    ت  تازه های کتابخانه      تحقيقات    روزنامه نگاری    تکاپو   منصور کوشان    تلاش    تماشا   تلويزيون ملی ايران     توده  سازمان انقلابی حزب توده     هفته نامهء فکاهی توفيق  ج : ۶۶ ش     ج  جامعه سالم    فيروز گوران      جگن  دورهء اول : فريدون گيلانی     جگن   (دورهء دوم)   فريدون گيلانی ، ناصر رحمانی نژاد، آربی آوانسيان ، سعيد سلطانپور    جنگل (نشريهء مجاهدين خلق ايران)     جنگل (ارگان جنگلیها، میرزا کوچک خان )    جنبش  علی اصغر حاج سيدجوادی / اسلام ناظميه    جُنگ سحر     جُنگ مرجان   (گروه فرهنگی مرجان)/ محمد حقوقی     جُنگ هنر و ادبيات امروز   حسين رازی    جوان      جوانان امروز    جهان هواداران"اقليت"  در خارج از کشور   جهان نو هواداران"اقليت"  در خارج از کشور / ويژه نيوشا فرهی   جهان نو   امين عليمراد   ج : ۷۳ ش    چ  چراغ سيما کوبان (اولین زن ناشر)     چشم انداز   ناصر پاکدامن / شهرام قنبری/ محسن يلفانی / شيدا نبوی     چشم انداز ايران لطف الله ميثمی  چوک ماهنامهء الکترونيکی ادبيات داستانی    چيستا   ج : ۵۳ ش     ح   حقوق بشر  ارگان جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران     ج : ۱ ش    خ   خاک و خون  محسن پزشکپور ( پان ايرانيست )   خرمگس    خندق  دانشجويان ارشاد (احسان شريعتی؟)    خوارزمی ما  گروه فرهنگی خوارزمی    خواندنيها  خوشه   ج: ۴۲ ش   د داستان     دانشمند     دانش و مردم     دبيره    دفترهای زمانه  سيروس طاهباز       دنيا   نشريهء تئوريک و سياسی کميتهء مرکزی حزب تودهء ايران    دفتر هنر   بيژن اسدی پور    دنيای سخن    دنيای ورزش     دهقان روز    ديدگاه  ج: ۸۴ ش   ر  راه آزادی  جمعيت اقامه    راه کارگر    راهنمای کتاب   راهبرد     رستاخيزجوان    روزگار نو (اسماعیل پوروالی)    روزن   يداله رويائی ، احمدرضا احمدی ، ابراهيم گلستان     روزنامهء ايران  (دورهء ناصرالدين شاه) / جلد اول    روزنامهء مردم ايران (خداپرستان سوسياليست)    روزنه ("هديه")  احمد شاملو / فرهنگ فرهی      رهائی  گروه اتحاد کمونيستی / سازمان وحدت کمونيستی     رهبر ارگان حزب تودهج : ۱۱۳ ش   ز  زمان نو    زنده رود   احمد مير علائی    زن روز  ج : ۳۲ ش   س  سامان نو     سپيد و سياه   سخن (پرويز ناتل خانلری)     سروش تلويزيون اسلامی     سمرقند  علی دهباشی    سوسياليسم علمی و مبارزهء طبقاتی     سوسياليسم و انقلاب     سهند علی ميرفطروس      سهند (پاريس)    سيمرغ مرتضا ميرآفتابی ج : ۱۳۹ ش   ش شاهد   مدير مسئول : مهدی کروبی   شرق    شعر    شمال ايران     شورا ماهنامهء شورای ملی مقاومت ايران      شورای نويسندگان وهنرمندان ايران (به آذين)  ج :  ۵۱ ش    ص  صبح امروز     صدا    ويژهء هنر و ادبيات / رحمان کريمی     صحنهء معاصر  (انجمن تئاتر ايران)    ج :  ۵ ش    صنعت نفت ايران    ط  طوفان   (فرخی يزدی)  ج :  ۱۰۱ ش    ع  عصرپنجشنبه    عصر عمل      علم و جامعه      ج : ۲۸ش    ف   فردوسی هفتگی    فردوسی ماهانه     فروغ   معرفی ادبيات زنان     فرهنگ توسعه     فرهنگ نوين     فرهنگ و زندگی فصل کتاب     فصلنامهءهنر    فصلی در گلسرخ  عاطفه گرگين    فصلهای سبز   هرمز رياحی   جُنگ فلک الافلاک گردآورنده:غلامحسين نصيری پور    فهرست مندرجات مجله های علمی و علوم اجتماعی      فيلم مستند    حميد نفيسی (دانشگاه آزاد ايران)  ج : ۸۴ ش    ق قرن بيستم (ميرزاده عشقی)     قيام ايران    نهضت مقاومت ملی ايران (شاپور بختيار)  ج: ۲۱۰ ش   ک   کارگران    کارنامه (داخل)    کارنامه (خارج)   کاوه   محمد عاصمی (به زبان های فارسی و آلمانی)     کتاب آبان (ناصر رحمانی نژاد)    کتاب امروز      ("کتابهای جيبی")     کتاب جمعه  شاملو    کتاب جمعه ها خسرو شاکری      کتاب زمان      انتشارات زمان ( منوچهر هزارخانی ؟ )     کتاب ماه جلال آل احمد   کتاب نيما  کانون فرهنگی نيما     کتاب هفته (کيهان هفته)     هشترودی ، شاملو ، حاج سيدجوادی، به آذين     کِلک علی دهباشی   کنکاش     کودک و زندگی     کيهان    کيهان سال    کيهان بچه ها  کيهان لندن   کیهان فرهنگی     کيهان ورزشی  ج : ۲۲۸ ش   گ  گردون عباس معروفی     کفتگو فصلنامهء فرهنگی و اجتماعی    گُلچين       گنجينهء اسناد    فصلنامهء تحقيقات تاريخی         گونه گون   نشريهء انجمن تاکسيران [پاريس ]     گوهر     گيله وا     فرهنگی ، هنری و پژوهشی (به زبانهای گيلکی و فارسی  ج : ۱۰۱ ش   ل  لويس  جامعه ارمنی  ج :  ۸ ش   م  ماهنامهء ارتش شاهنشاهی        ماهنامهء سپاه دانش     ماهنامهء وزارت کشور    متين     مجاهد (دنبالهء "جنگل")    مجاهد از  مرداد 1358     نامهء مردم  ارگان مرکزی حزب توده   مجلهء مردم شناسی    مرزهای نو      معارف    معرفی کتاب    کتابهای فارسی منتشر شده در خارج از کشور به کوشش: معين الدين محرابی      منجنيق    مهر   برای نوجوانان (بنياد شمس پهلوی)   مهرگان    ستاره درخشش   مهرگان (محمد درخشش ؟)  اقتصادی ، سياسی ، فرهنگی، هنری    مهرنامه     ماهنامهء علوم انسانی   ميزگرد   ميهن علی کشتگر ج : ۲۸۷ ش   ن  نامهء پارسی   (کنفدراسيون دانشجويان)     نامهء صنعت نفت ايران     نامه کانون  نويسندگان ايران (داخل)     نامهء کانون  نويسندگان ايران (در تبعيد)     نامهء نور بنياد فرهنگ و هنر ايران (فرهنگسرای نياوران)   ندای وحدت     نشريهء سپاه دانش   نقد اقتصاد سياسی     نقطه (و "کتاب نقطه")    نگرشی برادبيات امروز    نگين محمود عنايت (دوره های ايران و آمريکا)        19 بهمن  تئوريک       نيمهء ديگر   ج :  ۷۵ش   و   وارليق (ماهانهء فرهنگی فارسی-ترکی آذری)   وحيد سيف الله وحيدنيا     وقايع اتفاقيه [جديد]   وقايع اتفاقيه   [قديم]  روزنامچه اخبار دارالخلاقه طهران      ويسمن  ج :  ۵۰۵ ش    ه  هشت مارس (زنان ايرانی/افغانی)    هفتمين هنر بهمن مقصودلو    همشهری   هنروادبيات امروز (در"پرچم خاورميانه")    هنرومردم انتشات وزارت فرهنگ و هنر    هنر و معماری  ج : ۰۷ ش  ی  يغما  ۵۶ ش                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      آدميت،فريدون   آل احمد ،جلال       ابراهيمی،نادر     ارانی،تقی    اسکندری(فروهر)، پروانه     افراشته، محمدعلی    اوصياء،پرويز       بهبهانی،سيمين    پاکدامن،ناصر      پاکنژاد ، شکراله    پوررضا، فريدون      تختی ، غلامرضا     جزنی ، بيژن      دهخدا ، علی اکبر   رحمانی،نصرت      زُهري ، محمد     ساعدی،غلامحسين      سلطانپور،سعيد   Résultat d’image pour شیون فومنی  شيون فومنی      صادقی ، بهرام      علوی ، بزرگ        فرخی يزدی      کسروی ، احمد       گلسرخی ، خسرو      محصص ، اردشير      مجموعه ای از نشريات و انتشارات "راه کارگر"        ملکی ، خليل     مومنی ، باقر     ناطق ، هُما     نجدی ، بيژن       نوشته هائی از"روزگار نو" و اسماعيل پور والی       نوشين ، عبدالحسين         نيستانی ، منوچهر       ويژه نامهء نشريهء " آرش "، "پس از  مرگ ناگهانی " صمد بهرنگی     يادنامهء صمد ("کتاب جمعه")       ويژه نامهء " روز کارگر "     ويژه نامهء شيلی       "يِاد و يادآواره" های  نشريهء " آزادی " از "رفته گان"

ازنگاهِ ديگران    

  

آبان 1389 :    3 آبان   4   5   6   7   9   10   

11   13   14   15   16   17   18   19  20   22   23

   24   25   26   27   28   30     

آذر89 :  اول   2   3   4   6   7   8   9   10   

11   12   13   14   15   16   17   19   21  

 22    23   24   25   26   27   28   29   30

 دی89 :    اول   2   4   5   6   9   11   

12    13   14   15   16   17   18   19   20 

  21   22    24   25   26   27  28   29   30  

 بهمن89 :     اول   3   4   5   6   7   8   9 

   10   10 (2)   11   13   14   15   18   23  

 24   25   25(2)   27   28   29

۸۸    ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰۱

۱۱   ۱ ۲ ۳ ۴ 

  ۵ ۶ ۷  ۸  ۹ ۰۱ ۱۱ ۱۲  

 ۱۳ ۱۴ ۱۵

       ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷  

  ۸ ۹ ۰۱ ۱۱ ۱۲   

      ۱   ۲

   

 

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۱۸۳

 ۳۱ نوشته      ۳۱ ن      ۱۴ ن  

  ۶۶ ن      ۲۷  ن

 ۶۷ ن    ۴۷ ن

 ۷۹ ن    ۴۵ ن

 ۴۷ ن    ۱۹ ن

 ۳۳ نوشته      ۴۸ ن     ۴۹ ن

 

                   اشعار

   توضيحا بگويم قصدمن ؛ نشر نوشته ھای فريدون است ونه "تبليغ" برای اين وآن سازمان و تشکيلاتی  ـِ که سالهای سالست که وجود ِ خارجی ندارند و گناه من نیست که نوشته ھای ِ فريدون در اين نشريات آمده اند ؛ او به راه خود مي رفت و ِ منھم به راه ِ خودم و ھمیشه و در ھمهء موارد با  هم موافق نبوديم . به نظرم ، ھنوز ھم ، امروز ، خواندن نوشته ھايش عبرت انگیزست و قابل استفاده . م. ايل بیگی

این جناح [خمينی]، علی رغم عبارت پردازیهای بظاهر رادیکال و انقلابی اش، برای طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان ــ در صورتی که برنامه هایش امکان پیدا کند که در سطح جامعه فعلیت یابد ــ آنچنان خطرناک خواهد بود که می تواند مبارزات رهائی بخش طبقاتی شان را سرکوب کند. بگمان ما پاره ای از مارکسیست ها میزان عظمت خطر را چنان که باید و شاید حس و درک نکرده اند. بسیاری از نیروهای دمکرات و آزادیخواه متوجه نیستند که ضدیت این جناح با قانون اساسی و رژیم سلطنتی نه از یک موضع انقلابی، بلکه از یک موضع فوق ارتجاعی است. [...] اگر در دهۀ دوم شهریور ماه ۱۳۵۷، این جناح ، بفرض محال، بقدرت می رسید، زندانها و شکنجه گاهها مجددا از کمونیستها [ وتمامِ جريانهای فکری و سياسی. ـ م.ايل بيگی] پر می شد و صحنه های شلاق زنی از زندانها به خیابانها کشانده می شد. این جناح پس از استقرار و استحکام پایه های قدرتش سرنوشتی برای زحمتکشان تدارک می دید که اگر نه بدتر، بهتر از وضعیتی که قدرت حاکم امروز برایشان فراهم کرده است نمی بود*. رهبر جناح "رادیکال" در مصاحبه با بخش فارسی رادیوی بی. بی. سی (در ۱۷ اکتبر ۷۸) اظهار داشت که اگر کمونیستها "براه راست" بر گشتند ما با آنها کاری نداریم ولی اگر خواستند "خیانت" کنند ما با آنها رفتار دیگری خواهیم کرد. (صفحه ۲۸ ) [...] این جناح در صحنۀ مبارزۀ ایران شرایط بسیار حساس و ظریف و دشواری را بوجود آورده است که اگر کمونیستها و نیروهای آگاه جامعه با هشیاری با آن برخورد نکنند، زیان های بسیاری ببار خواهد آورد. این شرایط بسیار حساس و ظریف و دشوار، دو جنبۀ متفاوت دارد: از یک طرف، حمایت بی قید و شرط از این جناح، کمک به پراکندن این توهم است که گویا این جناح مواضع انقلابی و یا حداقل مترقی دارد و نتیجۀ این کار، تحمیق توده ها و خیانت به خلق است، از طرف دیگر، مثبت ندانستن جنبه هائی از مبارزۀ ضد رژیمی این جناح ــ با علم به اهداف و برنامه های فوق ارتجاعی آن ــ و بهره برداری نکردن آگاهانه از آن جنبه ها، چپ روی و بنوعی کمک به ادامه حیات رژیم حاکم است. در موقعیتی این چنین دشوار و حساس، به عقیدۀ ما ضمن اینکه باید از خصلت ضد رژیمی این جناح ( برای سرنگونی رژیم وابستۀ شاه) بشدت دفاع کنیم، در عین حال باید موضع و ماهیت فوق ارتجاعی این جناح را ( برای آگاهی دادن به توده ها )، با صراحت و شدت افشاء نمائیم. کمونیستها و نیروهای آگاه جامعه باید این دو جنبه از یک مسئله را از همین امروز تواماً در نظر داشته باشند. و اهمیت هر یک از این دو جنبه کمتر از دیگری نیست. [صفحه ۵۲ ]     بخشهائی از کتاب:  قانون اساسی ايران يا شمشیر چوبین مبارزه  نويسنده : د.بهروزی [ فريدون ايل بيگی]  تاريخِ نگارش : مهرـآبان 1357 تاريخ نشر: آذر57   برایِ خواندنِ بخشهائی ازآن در  اينجا و متن کامل در اينجا (نسخه اضلی) يا اينجا (نسخه تايپی)   

  برچيده هائی از "فدائيان اسلام"         فدائيان اسلام ، امروز ديگر آن  مفهوم محمود سالهای بيست را ندارد که توسط جهار تروريست قشری پايه گذاری شد. فدائيان اسلام ، امروز يک جريان وسيع فکری است با زير بنای مشروعه طلبی و ولايت فقيه که مبتکر و بنيانگذار اضلی آن شيخ فضل الله نوری ، "پيشوای کبير آن آيت الله کاشانی ، قهرمان آن نواب صفوی ، خطيب آن حجت الاسلام فلسفی ، بازوی مسلح آن سپاه پاسدارن ، حاكمِ شرعِ آن حجت الاسلام خلخالي و رهبر آن آيت الله خميني است . (و.رازي [فريدون ايل بيگی] : فدائيانِ اسلام و...  تكثير از : هوادارانِ سازمانِ وحدتِ كمونيستي در اروپا ، فوريهء 1982 ،  ص10 )   .   با اينكه فدائيانِ اسلام همواره از كاشاني بعنوانِ " رهبر كبير " خود ياد ميكنند ، روابطِ آنها ، برخلافِ ادعايِ فدائيانِ اسلام ، همواره چندان حسنه نبود . آيت الله كاشاني  هرجا كه منافعِ خاص ِ  او ايجاب  ميكرد ، به توقعاتِ فوق ِ  ارتجاعي ِ  فدائيان اسلام  (مثلا در زمينهء " بيرون ريختنِ  زنان از ادارات ) ، مهار  ميزد . كاشاني  قشريت و  تحجر فكري شيخ فضل الله ها ، نواب صفوي ها و رهبرانِ كنونيِ جمهوريِ اسلامي را نداشت واز نوعي بينشِ سياسيِ بورژوائي برخوردار بود .      ( همان ، ص 128 ) . اگر پيوندِ آيت الله خميني  با  فدائيانِ اسلام در طيِ چهل سالِ اخير  محتاج به تحقيقِ وسيع تر و فاكتهايِ بيشتري است   ( و ما در اينجا با طرحِ مساله و بدست دادنِ سر نخ ها از محققان و مورخان برايِ اثباتِ آن ياري مي طلبيم ) ، رابطهء تنگاتنگِ فدائيانِ اسلام با آيت الله كاشاني ، لااقل از سال 1325 به اين طرف ، از موشوعات کاملا شناخته و اثبات  شده است .     ( همان ، ص 14 ) . اين چه معمائيست كه از صد سالِ پيش تاكنون ، هرگاه كه توده ها بخاطرِ آزاديهايِ دموكراتيك و مبارزه با امپرياليسم (امپرياليسمِ انگليس – امپرياليسمِ روسيهء تزاري – امپرياليسمِ آمريكا )  بپا خاستند ، بلافاصله پس از مدتي ، ميرزا حسن  آشتياني  ،  شيخ فضل الله نوري ، آيت الله كاشاني  و آيت الله خميني را در مقابلِ خود يافتند . عليرغمِ تمامِ هوچيگريها  بالاخره بايد باين سئوال مشخص پاسخ داده شود : چه رابطه اي در اين تقابل مداومِ روحانيت با خواستهايِ دموكراتيك و  ضدِ امپرياليستيِ توده ها وجود دارد ؟         ( همان ، صص 28-29 ) . در رژيمِ جمهوريِ اسلامي ، حاكمانِ جديد و پا منبريهايِ آنها  بارها برويِ اين نكته انگشت گذاشته  و بدرستي گفته  اند كه اكثرِ رهبرانِ جبههء ملي و دكتر   مصدق  ،  خواهانِ سرنگونيِ  رژيمِ شاه نبودند بلكه ميخواستند كه شاه سلطنت كند ونه حگومت . البته آنها با بيانِ اين  نكته ، فقط نيمي از حقيقت را ميگويند و نيم ديگر آنرا ، كه در لايِ عبا ويا در جيبِ قبا پنهان ميكنند  اينست كه در آن ايام ، كلِ روحانيت ، هم با سلطنت كردن شاه موافق بودند و هم با حكومت كردنِ او . مهمتر از آن اينكه : نه تنها روحانيت در مجموع  بلكه حتي يك روحاني  ( بويژه از ميانِ حاكمانِ جديد و طرفدارانِ بظاهر گوناگونِ آنها ، كه امروز مدعي هستند  همواره دشمنِ رژيمِ سلطنتي و " ضدِ طاغوت " بوده اند ) را نميتوانيد بما نشان  دهند كه در آن ايام با رژيم سلطنتي مخالفت كرده باشند [...] بلكه برعكس : پس از شكستِ كودتايِ 25 مرداد و فرار شاه ، روحانيت در  مجموع ( البته حاكمانِ جديد و طرفدارانِ آنها  جزء شان بودند ) عقيده داشتند كه برايِ نجاتِ اسلام ، شاه بايد به ايران برگردد   و گرنه " دين و مملكت هردو از دست خواهد رفت "       ( همان ، ص  38 ) . همه اش دروغ ، همه اش سرهم بندي و دغلبازي ، همه اش دوز و كلك  كه چه بشود ؟ " ثابت " بشود  در يكصد سالِ اخير هر جنبشي در ايران بوجود آمد  بخاطرِ روخانيت و اسلام بود . واگر شكست خورد بخاطرِ اين بود كه ميگفتند : " روخانيت و اسلام نباشد " . " ثابت " شود كه قيامِ مسلحانهء بهمن ماه ِ توده ها " فقط بخاطرِ اسلام " بود ، كه " مبداء تاريخِ انقلابِ اسلامي ، پانزده خرداد 42 و هجرتِ امامِ امت  است .گيريم كه همهء اينها " ثابت شد ، بعد چه ميشود ؟ در اينحال ، " حقانيت " ولايتِ فقيه " اثبات " خواهدشد .  " اثباتِ حقانيتِ " هفده ساله  اگر به تنهائي ميتوانست  چيزي را  " ثابت " كند ، قلم به مزدهايِ استاد و " روشنفكرانِ خودفروختهء " حقانيت " ( نه فقط هفده ساله  بلكه ) دو هزار و پانصد ساله، رژيمِ آريامهري را " ثابت " كرده بودند ...          ( همان ، ص 53 ) .  متن کامل دراينجا  

فريدون ايل بيگی : مقررات تدوين شده ای از دوران توحش و بربريت       نکته ای [...] که درسرتاسرلايحه شورای عالی قضائی بچشم ميخورد وآن عبارت ازاينست که قتل وجنايت يک امر جصوصی است که بايد بين "قاتل" و اوليای"دم" حل و فصل شود وهيچ ربطی به جامعه ندارد."ولی مسلمين يا نمايندهء او نقش رابطه را ايفاء می کند"(ص2)   برای اينکه چهره عدل اسلامی مخدوش نگرددقصاص سيمای انسانی بگيرد، ماده51 ميگويد: "قصاص باآلت کندوغيربرنده که موجب آزارجانی باشد جايژ نيست بلکه بايد باشمشيرتيزگردن اورا بزنند ويا باتفنگ ومانندآن که نظيرشمشيرکه جانی را براحتی می کشد ، قصاص نمايندو مثله او جائز نيست" [...](ص  3)     ماده 23 شورای عالی قضائی دراين زمينه صراحت دارد:پک قتل نفس درصورتی مجازاست که مقتول شرعامستحق کشتن نباشد ، پس اگرمستحق قتل باشد مانند کسی که به پيامبراکرم(ع) يا ائمه ءاطهار(ع) ياحضرت زهرا(ص) دشنام دهد ياشوهر ، کسی را درحال زنا بازن خودببيندکشتن هردوآنها برای(خصوص) شوهر جايزاست" (ص4)    لايحه "قصاص ومقررات آن" به شديدترين ووقيحانه ترين نحوی خصلت طبقاتی دارد.تاجائيکه قوانين مجازات عمومی بورزوائی(ايصا طبقاتی ونتیجتا ظالمانه) درمقام مقايسه بااين مقررات مربوط به قرن ششم ميلادی ، قوانينی فوق انقلابی جلوه می کنند.درلايحه"قصاص" قاتل مردومسلمان اگرثروتمندهم باشد اساسا ميتواند باپرداخت "ديه" ازمجازات معاف شود.(ص7)   اين لايحه ، نفی بيشرمانه حقوق انسانی زنان و اقليت های مذهبی است .زن درصورتيکه مسلمان باشد درمقام مقايسه بامردنسلمان ، نصف انسان است. اما زنان(ومردان) پيرو اديان ديگروبدترازاينها ، زنان (ومردان) کافروبی دين، درجرگه انسانها بشمارنميروندومانندگوسفندوشترذبح  اسلامی هستند. هرمردمسلمان، بدون کمترين واهمه ازمجازات("قصاص") ، ميتواندآنهارا بکشد، دربهترين حالت (درمورد پيروان اديان ديگر) "ديه" بپردازدودرحالات ديگر، حتی ازپرداخت "ديه " نيزمعاف باشد زيرا نه تنهاجرمی مرتکب نشده بلکه بوظيفه شرعی خود عمل کرده است (صص7و8)        ماده 45: "قتل عمدی موجب قصاص است و لکن بارضايت ولی دم وقاتل يا به مبلغی کمترازآن يازيادترازآن تبديل ميشود" [...]   ماده 5 : "هرگاه مردمسلمانی عمدا زن مسلمانی رابکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولی زن قبل ازقصاص قاتل نصف دیه مردرا به او[به قاتل) بپردازد". [...] ماده 46 :  "هرگاه مردی زنی را بقتل رساند ول [يعنی ورثه]مخيراست  بين قصاص  ياپرداخت نصف ديه کامل به قاتل وبين مطالبه ديه زن از قاتل" (صص12و13)    [...]  ماده16 : "هرگاه پدر و جد پدری فرزندخودرا بکشد قصاص نميشود بلکه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد.حاکم شرع اورا تعزيربنمايد وغيرپدرو[غير] جدپدری [ازجمله مادر و جدمادری] مانند ديگران قصاص ميشوند" (ص13)  ماده 18 : "هرگاه عاقل ديوانه ای را بکشد قصاص نميشود بلکه باید ديه قتل را به ورثه مقتول بپردازد" (ص14)      [...]  قتل وجنايت درحقوق اسلامی  ودرجمهوری اسلامی ، هيچ ربطی به جامعه ندارد بلکه يک امرخصوصی است که ميتواند بين قاتل و "اولياء دم" بطورکدخدامنشی حل و فصل گردد. برای کشتارفردی و جمعی کمونيستها، نيروهای مترقی ، کارگران وسايرزحمتکشان ، خلقهای تحت ستم ، زنان ، اقليت های مذهبی وخلاصه هرانسانی که باافکارارتجاعی حاکمان جديد ، باديکتاتوری ولايت فقيه وبامقررات پوسيده قرون وسطائی به مخالفت برخيزد ، لايحه قصاص مجوزهای شرعی وقانونی لازم را پيش بينی کرده ، قاتل ياقاتلين درآن کشتارها نه تنها هيچگونه جرمی مرتکب نمی شوند بلکه بانابودی کسانی که"شرعامستحق کشتن " هستند به تکليف شرعی خود عمل می کنند.    (ص35)    درموردقتل عند ، شهادت دو مردعادل لازم است ولاغير ، يعنی که شهادت يک مردعادل درکنار شهادت حتی چندين هزار زن عادل برای اثبات وقوع قتل عمد ، کافی نيست    (ص41)   کامل نوشته در اينجا

   

م.رهسپار/ ن.سرمدی [م.ايل بيگی]: جهان وهم آلود پنداربافان حرفه ای (درنقدنوشته ای از علی شريعتی:فاطمه، فاطمه است)

م . ايل بيگی : تو از برای از همه چيز هيچ ساختن آمده ای!

 چه ات بايد گفت ؟
گر بگويم : " ننگت باد ! "
ترا هيچ شرم و حيايی نيست از ننگ!

تا نخشکانی ريشه هاي تمام درختان را
تا نسوزانی نمام مزرعه ها را
تا نبری از بين تمام کارخانه هارا
تا نکشانی به فحشا تمام زنهاا 
               ادامه

دوشهادت نامه ازجهانِ کارگران ("بگذار سخن بگويم"/" مادر جونز") 

 

م.ايل بيگی :  هيچ درکلهء پوکِ شان بجز جنايت نيست !

 569  - خاطرات " مادر جونز " (با برگردانی : ع.پاشائی و محمد رسولی [م. ايل بيگی]

 " روز ِ کارگر " ، " کار ِ " اقليت و قضايای ِترجمهء فارسيِ "خاطرات ِ مادر جونز "

 "تراژدی هايمارکت" [ مبداء "روزِ کارگر"] (به نقل از کتابِ :"خاطرات مادرجونز" از مبارزات کارگران درآمريکا/جلداول)

 گفت‌وگو راديوزمانه]بام. ایل‌بیگی، مدیر کتابخانه‌ی مجازی"در عظیم  خلوت من"  : یک کتابخانه‌ی مجازی پر از کتاب‌های نایاب     تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۸۹

گفتگوی "مجيد خوشدل" با  م. ايل بيگی دربارهء "خلوت"     تاریخ انجام مصاحبه: ششم نوامبر ۲۰۱۰    تاریخ انتشار مصاحبه: ۱۲ نوامبر ۲۰۱۰

 فیدوس: سری به انبار "خلوت" بزنید

باکليک کردن روی عکس ، بزرگترآنرا می بينيد

 

کلِ نوشته     خودژندگی نوشت

  عکسها  "دری وری"های گاه بگاه   

مثلن حرفی برای گفتن 

نشرهای ۱۳۸۱   نشرهای    ۱۳۸۲  

 نشرهای ۱۳۸۳  نشرهای ۱۳۸۴    

 نشرهای ۱۳۸۵   نشرهای ۱۳۸۶    نشرهای ۱۳۸۷

فهرست موضوعی نوشته ها :

 ازخودم و "زادگاه"م     اسلاميون

"رحوی"يان و جداشدگان

"شاهی"يان

طيف های گوناگون "فدائيان" 

            آمده ها در اين بخش ، تاکنون : ۱۸۳

 ۳۱ نوشته      ۳۱ ن      ۱۴ ن  

  ۶۶ ن      ۲۷  ن