در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                lundi, 19. août 2019    

 408

      

 

تروتسکی 

 

گرامشی

 

لوکزامبورگ

         

لنين  

  

مارکس ـ انگلس 

         

     مندل

 

 

ديگران