در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                jeudi, 31. janvier 2019 

  18

لوکزامبورگ 

   

تروتسکی    گرامشی       لنين     مارکس ـ انگلس     مندل     ديگران

 

 1. اقتصاد چيست ؟

 2. اقتصاد سياسی

 3. انقلاب روسيه

 4. ايستائي و پيشرفت مارکسيسم     

 5. برنامه وموقعيت سياسی ما       

 6. پل ماتيک : رزا لوکزامبورگ در مقابل لنين

 7. جامعه اسپاتاکوس چه مي خواهد؟     

 8. حق رأي زنان و مبارزه طبقاتی

 9. روزشمار زندگی رزا لوکزامبورگ از تو.لد تا مرگ

 10. رفورم اجتماعي يا انقلاب 

 11. رفرم يا انقلاب         2 

 12. سوسياليسم و کليسا (برگردان : آرش جلال منش)

 13. مارکسيسم انقلابي و روحانيت    

 14. مجموعه آثار       

 15. مذهب از ديدگاه روزا لوکزامبورگ     

 16. مسائل تشکيلاتی سوسيال دموکراسی روسيه

 17. منشاء هاي روز (اول ماه) مه چه هستند؟      

 18. نامه هاي زندان (نامه به سونيا ليبکنشت)