در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mercredi, 28. novembre 2018   

                                        


دريا ، كابوسهايمانرا نخواهد شست ؟! 

درد !  

 قريبانه1

قريبانه 2 

قريبانه 3

 پشتِ ديوارِ بلندِ حاشا  

آب از آب تکان نخواهد خورد ؟ 

 خانهُ عِفاف

گناهِ زاده شدنم در ايران ، در بنگلادش ... چه بود؟!

هرآنچه جنگ بيش ، مال ِمان بيش

 ... وكفن ، زير لباسمان !

قريبانه 4  

کَرجی بان ، کَرجی بان ، بَنَه اَمی دريايه اَمَره! ( به گيلکی )

تو  از براي از همه چيز،  هيچ ساختن آمده ای ! 

جهانتان خوب نيست ! 

به پسرهايم ميماند"کارون "   

لالائی خوانی که خواب از سر می پراند !

 مرگ ِشان جايز !

باز كن پنجره را... 

 پُر سو باد چشمانم !

تجاهل !

تاريخ ِ خود سازانانيد !

بم يکسره خاک مي شود و رفسنجاني يکسره آدمخوار

زادگاهم را چال می کنم

گَند پاشيده اند به همه جا ـ حتی به آينه !  

روُنِيه خيابُونا با دسته خالی نِميشه !

خدايا ! اعتراف به گناهانَت کن !

هيچ درکلهء پوک ِشان بجز جنايت نيست !

هيچاهيچ برای ِ ما !

اينان ، اين اند : فروشنده گانِ فريب !

انتهای ِ جنايت ِ تانرا انتها نيست !

ومرگ هميشه مرا دنبال مي کند : نوروزتان خوش !

وجدان ِ جنگزده مان مبارک باد !

تن فروشي  

و تا چشم گشودم اورا يافتم

 سعيد ، ای جاودانه مرد !

تهران ، ای تهران ...

  وصف  / شعري از: ماريان ايل بيگي

 دفاع از زندانيان سياسی صدالبته ، "سمبُل" ساختنِ شان هرگز !

... و هيچ کلامي نَشنَويم – مگر زمهرباني ها

يکسال ِ ديگر ، با باز و بستن ِ چمدانهايمان ، گذشت ...

چندشعر از کودکانِ يک دبستان ِ فرانسه

خويشاوندانم / پابلو نرودا  /  برگردان : آراد (م.) ايل بيگی 

بارشی ست در قلبِ من/ پُل وِرلِن /برگردان : آراد ايل بيگی

 پُل لوژون ( Paule Lejeune ) :  اوژن وارلن  (  Eugène Varlin  )

مادر شعری از : موريس کارِم  Maurice Carême

980 هزار نفريم/ ماکسيم اِن دِبِ کا/ برگردان : آراد  ايل بيگی

حاج آقا ، واقعن گُلی به جمالت !

در من ، آه ! دريا ...

... با گذاشتن دلم برای ِ انسانهايش

«وطن» م آنجاست که  « بودن » م را از من نگيرد ! 

رفتن يا رفته شدن ؟ 

رفتن به شتاب چرا ؟  

پشت به قبله کُن تا با سخيفان در يک خط نباشی !

گفتند : ترا شايسته به کشته شدن !