761

هاوارد لاوسن (برگردان : محسن يلفانی) : سینمای شوروی و انقلاب اکتبر

+ سرگئی آیزنشتاین و ... : بیانيه ای در بارهء فیلم ناطق

 

بالای صفحه