در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mercredi, 12. août 2020    

                  

                                    
   ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۲   ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷
548- زن از نگاه ِ سعيدی سيرجانی

549- دو ترجمه از "برتولت برشت: سقراط مجروح"           1- با برگردانی : هوشنگ ازبيجاری و فريدون ايل بيگی  ( از متن آلمانی )         ؛ 2- بابرگردانی : م. قائد ( از متن انگليسی)

550- متنِ کاملِ کتابِ «برتولت برشت : سقراط مجروح »        در دو بخش : 1- سقراط مجروح 2 - سزار و سربازِ رومی اش   

 در يک بخش

 

 

 

545- طرحها و عکسهائی از داريوش رادپور

546-  خ . فروغی  :  نقدی  بر کتابِ «شعبان جعفری »

547- فريدون کمالی : آئين بهائی ، زادهء ايران

 

542 - قتل و مرگ و تشييع جنازهء "عشقی"  و تحصنِ جرايد اقليت

 

543 - غلامحسين ساعدی : چشم در برابر چشم

 

 

 

 

544- يادمانِ «بيژن مفيد » و يادی از «شهر قصه»

539- ايران را از ياد نبريم !       با نوشته هائی ، محمد علی اسلامی ندوشن ، مهدی اخوان ثالث ، نصراله فلسفی ، جمال الدين عبدالرزاق اصفهانی   540- محمد رضا شفيعی کدکنی : عرفان ، نگاه هنری با الاهيات  541- حسين مکی:  جنگهای ِ تنکابن يا خاتمهء  نهضت جنگل

 

 

 

536- از ( و در بارهء) غلامحسين ساعدی

 

537 - خليل ملکی     1- تراژدی قرن ما (9 مقاله از «ملکی » ) ؛       2 - حسين ملک : برادرم خليل ملکی

538- قهاری                   (گزيده ای از ادب فارسی - گردآورندهء علی اصغر خبره زاده)        با آثاری از اسکندر بيگ ترکمان ، نصراله فلسفی ، حسنعلی خان امير نظام ، حاج ميرزا محمد سيستکی ، علی اکبر دهخدا ، مجدالسلام کرمانی ، ناظم الاسلام کرمانی ، مهدی اخوان ثالث ، ظهيرالدوله ، بهار
 ويزه نامهء بيژن جزنی

534 -

[ اگر فرانسه نمی دانيد ، نگاهی به عکسها بياندازيد که ديدنی اند ]

   ويژه نامهء  غلامرضا تختي
 516- آقا جمال خوانساری: کلثوم ننه (طرح ها: بيژن اسدی پور)

 

  517-دو داستان کوتاه  : (1- داريوش کارگر : تيرباران ؛ 2- علی اشرف درويشيان: ميرزا حسينعلی)

518-  جک لندن : چگونه سوسياليست شدم ؟

 

513-  محمد قزوينی : آذری يا زبان باستان آذربايگان

 

514-  علی اکبر کسمائی : صادق چوبک

 

 

 

 

515-  مائو :  هدف جنگ برانداختن جنگ است

 

 510-  شاهرخ مسکوب : در مقامِ دوستی [ با «مرتضی کيوان » ]

 

511-پوراندخت سلطانی : [ کيوان ] مردی که شب به سلامِ آفتاب رفت

512- خود زندگی نوشت « بهار»

 

507- محمد حسينی بهشتی : مالکيت در اسلام

 

 508- «حزبِ توده» ، «عاملِ شوروی » ، «عاملِ انگليس » ؟ يا هردو ؟

 

 509-  ماکسيم گورکی       ( برگردان : عبدالله جاويدی ) : شهر شيطان زرد

 

504- « حزبِ توده » در برخورد با رويدادهایِ پيش و پس از 30 خرداد 60

 

505- پيشگفتارِ محمود طالقانی برکتابِ « تنبيه الامه و تنزيه الملهِ » محمد حسين نائينی

 

506- يکی از هفت داستانِ « محمود کيانوش » با نامِ « غصه ای و قصه ای»

 

501- برچيده هائی از کتابِ  «تصوف اسلامیِ» نيکلسون ( با برگردانیِ شفيعی کدکنی )  در رابطه با «حلاج»

 

502- ژوزوئه دو کاسترو (با برگردانی : منير جزنی )  : « تابو» یِ گرسنگی

 

  503- Amir-Parviz Pouyan : Nécessité  de  la  lutte armée  et   réfutation de la théorie de «survie »   

بالای صفحه