xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

                      

                                    
   ۱  ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲   ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷
در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...

  100. دربارهء قتل کسروی (در حاشيهء قصيهء سلمان رشدی و کتابش)

     

  98.  سه داستان ِ کوتاه از هرمز شهدادی

   طرحهائی از "خاور"

99. ابوالفضل قاسمی:  خاندان ِ فيروز (نصرت الدوله)

95. فصلی از کتاب ِ ميخائيل گورباچف : دومين انقلاب روسيه (پروستريکا) 96. ويژه نامهء " کتاب ِ زمان "در بارهء "ژان پُل سارتر" 97. ژان پُل سارتر (محمود کيانوش ) : ژان ژنه ونمايشنامهء کلفتها
   92.  بهرام بيضائی : عيار ِ تنها (فيلمنامه) 93. احمد فاروقی / ژان  لوروريه : چشم وگوش ِ شاه [ساواک] 94. محمد حسين خسروپناه : سازمانهای نظامی ِ حزب ِ تودهء ايران
89. فرانتس فانون / عليرضا ميرسپاسی : دربارهء فرهنگ ِ ملی 90. طرحهائی از براد هولاند Brad Holland  91. احمد اشرف / علی بنوعزيزی (برگردان: منوچهر پورمصلح) : حکومت ، طبقات و شيوه های بسيج در انقلاب ايران
     86. عبدالحسين نوائی : گشايش اولين مجلس  شورای ملی + مجلس اول نخستين بودجهء ساليانه  کشور را چگونه تصويب کرد

87. Homa Nategh :

Le Journal Ganoun (1890-1907) 

88. اصغر کريمی / ژان پير  ديکار  : ايل نشينی در ايران - نمونه : ايل بختياری
83. سسيل آنگراند (برگردان: خسرو روزبه) : مقدمهء دورهء فلسفه 84. موريس کورنفورت (برگردان : "سچفخا") : فلسفهء حزبی 85. ف. شيوا : طبری آنگونه که من شناختم + تاريخ ِ دستگيری ِ کيانوری + عکسهائی از احسان طبری

80 -  کتابشناسی ِ مصدق ، نهصت ملی و نفت ( به فارسی و زبانهای ِ ديگر )

81- ابوالفضل قاسمی : اليگارشی يا خاندانهای ِ حکومتگر ِ ايران ( 2- خاندان اسفندياری) 82. پری آندرسون : تولد مارکسيسم غربی

77. آکادمی علوم اتحاد جماهير شوروی : امپرياليسم 

   78 .  باقرمومنی : اسلام موجود و اسلام موعود

  79 - تراب حق شناس: بازرگان ، آئينهء اوج و افول ِ بورژوازی ِ ايران

+  16 سال آشنائی با بازرگان 

 
74.  مايکل فاستر : شرح ِ حال  و فلسفهء سياسی ِ سيسرون   75. اتابک فتح اله زاده : " سازمان اکثريت و کا.گ.ب." + گفتگوی "پرويز قليچ خانی" با "فرخ نگهدار" در اين رابطه  76. پرويز ناتل خانلری : خطابه ای در رثاء صادق هدايت

 71.   بهروز [دهقانی] تبريزی : "ملخ ها" (چند داستان ِ کوتاه)

72. "مجاهدين انقلاب اسلامی " : نقش نيروهای داخلی ، سمتگيری و عمکردشان در انقلاب

73.  مرتضی عريضی : تاريخچهء عکاسی 

69. دو نوشته از "ناصر پاکدامن" : 1. (با "کوچک اصفهانی") : کاشان ، قزوين ، همدان در  صد سال پيش ؛ 2. گفتار سياسی خمينی : حزب الله  رحمت ، رحمت و معرفت الله

   70. ناصر پاکدامن :  صعود آن موعود اصولی

ويژه نامهء ناصر پاکدامن

  66. م. صبا : راستگرائی و فاشيسم در آمريکا (بررسی علل و ريشه ها )

67. "خمينی گفته ها "ی ِ پيش از 22 بهمن 57  (1)     (اعلاميه ها ، پيام ها ، مصاحبه ها )

 68. برچيده هائی از " ترجمه روان فارسیِ قران "

 (پيشگفتار + "معجزه رياضی قرآن")

 

 63 . لايحه قانونی  انتخابات مجلس شورايملی  ، مصوب ِ " شورای ِ انقلاب ِ جمهوری اسلامی " ( روزنامهء رسمی ، 16 اسفند 1358 )

64. طرح هائی از "کِتِه کولويتس"

65 . ناصر پاکدامن : روزنامه گردی

60- ارگانسکی (حسين فرهودی) : ملت و ملت پرستی

  61. ولاديمير ناباکوف (احمد ميرعلائی ) :  آتش ِ بی رنگ   62 . گاوين بنتاک  (احمد ميرعلائی ) :  ايگور

    پرويز اوصياء

  58- غلامحسين يوسفی : جهان مطلوب ِ سعدی در بوستان

59-  همنشين بهار : خاطرات  خانهء   زندگان       (850 کتاب و مقاله درمورد زندان)

  54- حسين فاطمی : نوشته های زندان و مخفيگاه

  " ياد و يادواره " های نشريه " آزادی" از "رفته گان"     "کلاس سنگی " (در ياد ِ "پری حاجبی") 

   51.  باقر پرهام : تجارب گذشتهء کانون نويسندگان ايران  و صرورتهای کنونی

  52. ناصر موذن : شبهای دوبه چی

   53. عليرصا نوری زاده [؟] : داريوش فروهر "بينانگزار جماعت اوباش حزب الله"

بالای صفحه