xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

                   ۱۵

                                   

   ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶   ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۶   ۱۷  ۸۱

در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...
748. نادر ابراهیمی: يک روز قبل از هميشه ...

     

اعلامیهء رفع تبعیض زنان + اسنادی از قوام السلطنه ، تقی زاده و خلع سلاح مجاهدین و فدانیان

     

750. اسلاومير مروژک : جشن تولد + آنتوان چخوف : نشان شير و خورشيد  

     

745.  افسانه نجم آبادی : دگرگونی "زن" و "مرد" در زبان مشروطيت

     

746.  ناصر پاکدامن : بودها و نبودها ("بزرگداشت یاد و خاطرۀ منصور خاکسار، شاعر و نویسنده" )

     

747. خ. کیانوش : يک خانواده و دو کودتا ، يک سرنوشت + سند رابطهء سيد ضياءالدین با انگلیسی ها + سندی در بارهء " پيکار"

     

742. ابوالقاسم سهيلی : کاربُرد ِ واژه های "زن" و "خانم" در زبان ِ فارسی ("نيمه ديگر"، دوره دوم ، شمارهء 2 ، پائيز 1374)

     

743. علی باباچاهی : جريانهای شعری از دهه چهل تا امروز

     

744. میلان کوندرا : کلاه کلمنتیس ("کتاب جمعه" ، شماره3، 18 مرداد58)

     

739. محس يلفانی : ملاقات ("کتاب جمعه" ، شماره 1 ، 4 مرداد 1358)

     

  740. محسن يلفانی: نمايشنامهء  "آموزگاران" (نامه پارسی ، سال 13 ، شمارهء1 ، 1353

(به خواست نويسنده ، اين چاپ کتاب حذف شد . چاپ جديد را در اينجا يا در اينجا ببينيد )    

 

741.  1. يادوارهء "نيوشا فرهی"

 2.  "بولتن اطلاعاتی " در رابطه با خودسوزی  و مرگ ِ  " نيوشا فرهی

     

736. تورج اتابکی : سنديکاليسم در جنبش کارگری ايران در فاصلهءسالهای 25-1320 (دورهء جديد، جلد ششم ، پائيز 1364)

     

737. هايده مُغيشی : فمينيسم پوپوليستی و "فمينيسم اسلام" ("کنکاش" ، شمارهء13 ،پائيز76)

     

738. انديشهء نو ، شمارهء 3 ، 10 بهمن 1327 (با نوشته هائی از: خلیل ملکی، محمدعلی خُنجی، نيما ،زاوش، محمود نوائی، حسين ملک،مارکس،س.شرار،  قندهاريان، فريدون توللی ، انورخامه ای)

     

733.انديشهء نو ، شمارهء 1 ، 15 آذر 1327 (با نوشته هائی از: خلیل ملکی،زنجانی،نيما، زاوش،محمود نوائی، حسين ملک،مارکس، س.شرار،نادرپور،انورخامه ای)

     

734. ناصر پاکدامن : محکمهء مصدق يا محاکمه ومحکوميت استعمار ، ارتجاع و سلطنت

1           

          

       

735.اندیشه نو ، شمارهء 2 ، 10 دی 1327 (با نوشته هائی از:زنجانی،قندهاریان،رحمت الهی،فضل الله گرگانی،ابراهیم گلستان، حسين ملک، نادرپور، انورخامه ای)

     

730. نامهء پارسی (ارگان کنفدراسيون...) ، شمارهء دوم ، آبان 1343

     

731. نامهء پارسی (ارگان کنفدراسيون...)،  شمارهء سوم ، شهريور 1344

     

732. و.ت.ستيس (برگردان: حميد عنايت): فلسفهء هگل / اخلاق اجتماعی

     

727. نامهء پارسی ، دورهء اول ، شمارهء 3، دی 1338 (با نوشته هائی از:اميربينادل،کوکب صفاری،محمدجاسمی،اصغرشيرازی، خسروپاکدامن،منوچهرهزارخانی،ژيلاسياسی و...)

     

728. از ( و در بارهء) غلامحسين ساعدی(2)   با نوشته هائی از : محسن يلفانی ، فريدون بابائی خامنه و نامه هائی از "ساعدی" به "آرشاک"

     

729. نامهء پارسی ، دورهء دوم ، شمارهء اول ، آذر 1340 - دسامبر 1961

     

724. هلن کروليش- قاسملو (برگردان:شيدا نبوی): معمایِ قاسملو

     

  725. شيدا نبوی: آبادان ، 28 مرداد 1357 ، سينما رکس

     

726. رضا : مرثيه ای برای [محمد] جعفر [پوينده]

     

721. مهدی اصلانی: کلاغ و گُل سرخ (خاطراتی از زندان و کُشتار ِ 67)

     

722. نامهء پارسی، دورهء اول ،شماره 1 ، ارديبهشت 1338 (با نوشته هائی از : حسين ملک ، حميد عنايت ، هوشنگ ساعدلو ، پرويز مرآت ، ناصر پاکدامن ، م. فرزانه ، مهرداد بهار و ...)

     

723. نامهء پارسی ، دورهء اول،شماره 2 ، مهر 1338 (با نوشته هائی از : علی اصغر حريری ، مسعود فرزاد ، هوشنگ ساعدلو ، مهرداد بهار ، خسرو پاکدامن ، مهدی آريان  و ...)

     

718. سعيد رهنما: شوراها و توهم کنترل کارگری

     

719. بزرگ علوی : باد ِ سام

     

720. م. رها : سنگ شدگان زندان زنان

     

715.  تسليمه نسرين (برگردان : شهرام قنبری): برای منوچهر کريم زاده

     

  816. مهدی بازرگان (برگردان :فرهاد مرندی نيا) : آينده هولناک است

     

717. کشتار در تابستان 67 (پنج گزارش)

     

712. علی [اصغر] شيرازی : قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و واقعيت حکومت

     

  713. نسيم خاکسار : بنای يادبود

     

  714. ناصر پاکدامن : "فول مون"

     

710.1. آرامش دوستدار : آغاز "روشنفکری"ما وپايان دورهء کنونی اش - فتحعلی آخوندزاده

     

  710.2. آرامش دوستدار:پايان کنونی دورهء "روشنفکری" - جلال آل احمد

     

711. آرامش دوستدار : نوسازی نادانی برای نادانی نوخواه

     

707. لئون تروتسکی (برگردان:عليرضا تهرانی) : انقلاب خفه شده + دربارهء انقلاب خفه شده و خفه کنندگانش (پاسخ به آندره مالرو)

     

708. گئورگی.و. پله خانف (برگردان: منوچهر هزارخانی) : دو کلام با خوانندگان کارگر

     

709. مرتضا ميرآفتابی : ملاقات با دريا در صبح سحر [صادق چوبک]

     

704.  آنتونيو گرامشی (برگردان : منوچهر هزارخانی) : آنچه در هنر "جالب" است+معيارهای انتقاد ادبی

     

705. آرنولد هايزر (برگردان سيمين دانشور): تاريخ اجتماعی هنر /  تمدنهای شهرنشينی شرق باستان

     

 
706.فريدريش انگلس (برگردان : هوشنگ وزيری) : نامه هائی دربارهء تفسير تاريخ

     

701. لئون تروتسکی (برگردان:هوشنگ وزيری) : پيش گفتار و فصلی از تاريخ ...

     

702. ايزاک دويچر (برگردان:علی همدانی [ناصر پاکدامن]) : جامعهء شوروی در دوران خروشچف

     

703. جمال ميرصادقی : مهاجرت

     

بالای صفحه