xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

              

                                    
    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸  ۱۰  ۱۱   ۱۲   ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷
در اينجا کتابها و نشرياتی از "کتابخانهء شخصی" م را ـ عموما بخشی و بعضا بطورکامل ـ، می آورم . چرا ؟ که شايد به کار آيند و ديگر آنکه ، بی آنکه  "غيب گوئی" کنم ، نه من ماندگار هستم و نه - بد ِتان نيآيد !- ، شما . به فرزندانم فارسی نيآموخته ام ( چرائی اش به احدی - به جزبه خودم - ،  مربوط نيست ) ، با رفتنم ، به احتمال ِ زياد ، تمام ِ انها را به دور خواهند ريخت ، پس تا هستم ...

  449 - علی مرادی مراغه ای: تاريخچهء حزبِ       "عدالت"

  450-دوفصل از کتابِ "محمد رضا شفيعی کدکنی" : موسيقیِ شعر

  

 

 

446- مهدی بازرگان:   " انقلاب ما به کجا می رود؟ "

 

447   دفاعيهء امير انتظام از زندان اوين +  پاسخِ "رضا براهنی" به امير انتظام + بازرگان : شورایِ انقلاب در جريانِ کارهایِ امير انتظام و ميناچی بود.

448 - تاريخچهء گروه ارانی      1    2

443 - مرآت خاوری : تشيعِ "علی شريعتی"

 

444-  عبدالکريم لاهيجی : تشيعِ تاريخی  + مرآت خاوری : نقدی بر تشيعِ تاريخی

 

445 -   ابراهيم خواجه نوری :   1- مدرس و نخست وزيریِ سردار سپه 2- مدرس و جمهوريت  3- مدرس برهم زنندهء جمهوريت  4- مدرس و مظفريت  

440 - خليل ملکی : مبارزهء علم با خرافات از مظاهرِ انقلابِ صنعتی است + باقر مومنی : در بارهء روحانيتِ شيعه  

441- اکرم زعيتر / هاشمی رفسنجانی : تاريخچهء فلسطين   

 

  442 - محمد جعفر محجوب : ديوان هایِ چاپی حافظ از آغاز تا امروز   

437-       "چندتا شعر از منوچهر نيستانی : خراب" (متنِ کامل)  

438  - ذبيح الله بهروز : جيجک عليشاه    (اوضاعِ سابقِ دربارِ ايران - با پيشگفتارِ : حسين کاظم زاده ايرانشهر )

439- ماکسيم گورکی: قلبِ فروزانِ دانکو 

 

434- بخشی از خاطراتِ "حسينعلی منتظری" در بارهء"زندان"، "مجاهدين"  ... و "نجاستِ کمونيست ها"  

435- حسنی : خطبه هایِ نمازِ جمعهء اروميه   (اگر بگوئيد اصلاحات مرتد هستيد واز شاه هم بدتريد  و ... )   

436- انجيلِ يوحنا

 

431 - مرتصي راوندی : حکومتِ هخامنشيان     1- ايران در عهدِ هخامنشيان           2- وضع اجتماعی و اقتصادی ملل در دورهء هخامنشی

432- بخشي از کتابِ پنج جلدي مسعود نقره کار در موردِ کانون نويسنده گان : 1- چگونگيِ شکل گيريِ کانون نويسندگان ايران ؛ 2- فعاليتِ کانون نويسندگانِ ايران ، دورهء اول    

433- احمد محمود : پسرکِ بومي

 

428 - " مصاحبه با رفيق تراب حقشناس پيرامون ياوه هایِ شيخ محمد منتظری"

  429-    "مصاحبه با رفقا حسين روحانی و تراب حقشناس پيرامون تماسِ  [مجاهدين] با آيت الله خمينی در نجف"

430- دلارام مشهوري : کارگردانانِ انقلابِ مشروطه

425-پُل سوئيزی:چکسلواکی ، سرمايداری و سوسياليسم؛شارل بتلهايم : عبور بين سرمايداری و سوسياليسم؛جوابِ سوئيزی 

426 - م.ج.خم پيچی: رنجِ يک کارگر 

 

427- نامهء محرمانهء بنی صدر به  [پدرِ عزيز ] خمينی

  422-   بخشی  ازکتابِ  شناختِ مجاهدينِ خلقِ ايران: تصاد  

423- بخشهائی از کتابِ تحليل آموزشی بيانيهء اپورتونيستهای چپ نما ی ِ مجاهدين

424 - داستانی کوتاه از امين فقيری : سيری در جذبه و درد   

 

419-  ابوالحسن بنی صدر  : "جلسهء تاريخیِ 25 اسفند 1359" + اعلاميهء سنجانی و اصلاحيهء خمينی + قره باغی : قضيهء پيغامِ خمينی و پيامِ فروهر     

420- پرويز ناتل خانلری : چند نکته در تصحيحِ ديوانِ حافظ  

 

421- روی مدودف (برگردان : منوچهر هزارخوانی) : نتايجِ استالينيسم در زمينهء هنرها و علوم

416- مصطفی رحيمی : "چه عواملی در سقوطِ مصدق اثر داشت ؟" + حشمت شهرياری:  "آيا هويدا [...] بهائی بود؟"

417- سندباد نامه

 

  418- بخشی از خاطراتِ ايرج اسکندری : " ... و من اين چنين کمونيست شدم"

  413 - ب. کيوان (محمد تقی برومند) : شناخت و آرمان

414- نامه هائی از "هدايت" به"حسن شهيد نورائی" (همراه با مقدمهء ناصر پاکدامن)  

415 - عارف تامر (برگردان : حميرا زمردی ) : اشتراکيت در جنبشِ اسماعيليه - قرامطه + مراتبِ دعوتِ اسماعيليه - قرامطه 

410 - جليل دوستخواه : رستم و سهراب ، فاجعهء برخوردِ آرمان و عاطفه + صالح حسينی - ذبيح الله بحرانی : تراژدیِ رستم و سهراب 

  411 - اکبر مکيان: قهوه خانه در ايران

412 - فرخ غفاری : ناريخِ سينمایِ ايران

 

407- محمد حقوقی : "جوانبِ کارِ سپهری" (دوره هایِ شعرِ سپهری ؛  مواردِ تفاوتِ شعرِ شاملو و سپهری ؛  سپهری ، شاعرِ خردسال ، نه عارفِ سالخورد ؛ تفاوتِ نگاهِ سپهری و فروغ ) + شعرِ : و پيامی در راه

408- احمد جعفری عليزاده  (تکثير از :        "کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی") : بيادِ شهدایِ سی ام تير      

409- مهدی بازرگان: اسلام ِ جوان 

404 - شاه و جبههء ملی ( روابط با مصدق ، مکی و سنجابی )

405-روابط ِ شاه با قوام ، علی امينی و تيمور بختيار 

406- ساواکِ درونمرزی و  برونمرزی

 +  گفتگو با سه رئيس ساواک 

401 از ( و در بارهء) امين فقيري

 

    402- ويليام م. ميلر (برگردان : کمال مشيری ) : عيسی مسيح چگونه متولد شد و چه کرد ؟ 

403- تاثير نخست وزيران انگليس بر ايران 

بالای صفحه