در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 07. juillet 2019   

      

 

  سال8     .ش 6 ،مهر1348    . ش 7،آبان1348 

سال7     .شمارهء 11 ، اسفند1347

دورهء 15
   
  • شمارهء 3 ، اسفند 1343
دورهء17
.ش 5 ،مرداد46 .ش 4،تير46 .ش 3 ،خرداد46 ش 2،ارديبهشت46 .ش1،فروردين1346            
  .ش 10،دی46  . ش 9 ،آذر46 .ش 8،آبان46 . ش 6  و 7،شهريور و مهر46 

دورهء 18

 . ش 7 ، آذر47  .ش 6 ، آبان47 .ش 5 ، مهر47 . ش 3، مرداد47  . ش  2 ، تير1347     
    .ش 11 و 12، فروردين48 . ش 10 ، اسفند47 . ش 8 و9، دی وبهمن47

دورهء19

.ش 5 و 6 ، مهر و آبان 48 . ش 4 ، شهريور 48 . ش 3 ، مرداد 48  . ش 2، تير 48 . ش 1 ، خرداد 1348
   . ش 11 و 12 ، ارديبهشت 49 . ش 10 ، اسفند 48  . ش 8 ، دی 48  . ش 7 ، آذر 48 
دورهء20
. ش 6 ، آبان 49  . ش 4 و 5 ، شهريور و مهر 49   . ش 3 ، مرداد49  . ش 2 ، تير49 . ش 1 ، خرداد1349
. ش 12  ، خرداد 50 . ش 11  ، ارديبهشت 1350 . ش 9 و 10  ، اسفند49  . ش 8 ، بهمن 49  . ش 7 ، آذر 49
دورهء21
. ش 5  ، آذر 50  . ش 4  ، آبان 50  . ش 3  ، مهر 50 . ش 2  ، شهريور 50 . ش 1  ، تير و مرداد 1350 
. ش 12  ، تير 51  . ش 11  ،خرداد 51 . ش 10  ، ارديبهشت 51  .ش 8 و 9  ، اسفند 50/فروردين 1351 . ش 6  ، دی      1350
دورهء22
     . ش 4  ، آبان 51 . شمارهء 3  ، مهر 51   . ش 2  ، شهريور 1351  
دورهء23
 . ش 12  ، آبان 53 . ش 11  ، مهر 53 . ش 10  ، شهريور 53 . ش 6  ، ارديبهشت 53   . ش 5  ، فروردين 1353 

دورهء24

. ش 5  ، ارديبهشت و خرداد 54 . ش 4  ، فروردين 1354 . ش 3  ، اسفند 53  . ش 2  ، بهمن 53  . ش 1  ، آذر و دی 1353  
      . ش 12  ، فروردين 1355 . ش 6  ، تير 54
دورهء25 
        . ش 1  ، ارديبهشت و خرداد 1355
  دورهء 22 ، شمارهء 9 ، خرداد 1352    :
        شمارهء 1 ، خرداد1348      

 داستاني از امين فقيري : َعلَم    

 

   دورهء 19 ، شماره های 1(خرداد) و 2 (تير) 1348           

پرويزناتل خانلري : آئين عياري 

 

              دورهء 23 ، شماره 10 ، شهريور 1353     

علی اکبر سياسی : دانشگاهِ تهران و گذشتهء آن 

 

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه