در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 03. août 2018   

      

   

سال ششم ، شمارهء 24 ، پائيز و زمستان 1377   :  

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه