در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018   

      

        (زيرنظر : فريدون ايل بيگی)

  عصرعمل 2   عصرعمل 1
  عصرعمل 4   عصرعمل 3
  عصرعمل 6   شمارهء 5 ، چاپ اول  خارج از کشور، 1354؟ ،چاپ دوم تهران ، آذر 1357
       اله آنور مارکس (برگردان : شاهين [فريدون ايل بيگی ] ) : فريدريش انگلس  

  شمارهء 6 ، زمستان 1354      به مناسبت ِ 19 بهمن :   استحاله: رقيه دانشگری چه بود و جه اش کردند ...

   کارل مارکس (برگردان : آذرمبشر /  شمسی مقدم نژاد [هردو : فريدون ايل بيگی ]) : قدرت پول در جامعه بورژوائی/ بعدازپيدايش حزب واقعا انقلابی / مبارزه طبقاتی ، قانون تاريخی/ دستمزد چيست؟ 

  رژيس دبره : در بارهء اروگوئه (برگردان : بهرام يا بهرامی [فريدون ايل بيگی ])          1     2      3      4          در يک بخش   

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه