در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018   

      

 

  (داخل)

 

  شمارهء 13 ، بی تاريخ        بهرام بيصائی : هدايت

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه