در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 30. novembre 2018   

      

   

   سال اول ، شمارهء 2 ، تابستان 1382      سالشمار زندگی مارسل پروست - برگردان : ناهيد طباطبائی خاطره (يک داستان کوتاه ) - برگردان : صفدر تقی زاده / کتابشناسی مارسل پروست ( به فارسی و انگليسی)
       شمارهء 3 و 4      ناهيد طباطبائی : سالشمار زندگی ولاديمير ناباکوف (ترجمه )  /  قدرت الله مهتدی : از آخرين گفتگوهای با ناباکوف (ترجمه)

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه