در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 30. novembre 2018   

      

   

        شمارهء 102 ، 30 خرداد 1360       زندگينامه و "آثار ِ" علی شريعتی  

 

   شماره 104 ، 20 تير 1360     جهان بينی مادی وجهان بينی الهی (ميزگردِ مصباح يزدی/ سروش/ طبری/ نگهدار )

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه