در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                lundi, 30. juillet 2018   

      

  

   دفتر سوم     نوذر دماوندی : از وفات ِ يک "امام" تا وفات ِ يک "امامزاده"

     شمارهء 1 ، آبان 1368          غلامحسين ساعدی : سنگ روی سنگ (طرحی منتشر نشده برای يک فيلم)

      

                         

بالای صفحه