در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 30. novembre 2018   

      

  

سال دوم ، شمارهء 361 ، 21 آذر 1383      سال دوم ، شمارهء 364 ، 24 آذر 1383  :

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه