در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                samedi, 16. mars 2019   

      

   

بدون جلد شمارهء 1087 ، تاريخ؟

   شمارهء 1086 ، 3 آبان 1357 شماره 839 ، 13آبان 1348

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه