در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                samedi, 06. juillet 2019   

 

   

  شماره1 ، تاريخ ؟

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه