در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                lundi, 25. février 2019   

      

  

    دفتر دوم ، بهار 1364 :

 

 

    دفتر اول ، بهار 1363 :  مرآت خاوری : "خمينيه"وتحول تاريخی تشيع

همچنين به اينجا برويد :

                         

بالای صفحه