812

گفتاری از " شون اوکیسی " دربارهء تئاتر (برگردان : رضا کرم رضائی)

جان گستر : تئاترِ اوکیسی ( برگردان : بھزاد بشارت )

شون اوکیسی : ماه در کايلنامو می درخشد ( برگردان : بھروز دھقانی )

بالای صفحه