697.3

ويژه نامهء "آرش" پس از "مرگ ِ" ناگهانی ِ "صمد بهرنگی"

(شمارهء 18 ، آذرماه 1347)

بخش سوم  ، با اين نوشته ها :

حسن روز پيکر : کندوکاو در مسايل تربيتی ايران / ع. فرزانه : مرگ بهرنگ / همکاران و شاگرادان صمد بهرنگی در باره او سخن می گويند :  عباد احمدزاده : راستی صمد مرده است ؟ ؛ علی - شاگرد صمد : صمد برای مردم زيست؛ عزت دلالی : آيا اورا دوباره خواهم ديد؟ ؛ مجيد تبريزی وند : همکار خوب من ؛ رحيم رئيس نيا : معلم خوبی که حکم کيميا داشت / اوختای [عليرضا نابدل] : صمد کونلو مده دير ("صمد" در قلب من است ) / ب.ق.سهند : قربانيمی قبول ايله آراز (ارس قربانيم را بپذير!) / علی کاتبی : ارس ! / نياز يعقوبشاهی : روشنائی خائن... / کارنامه قلمی صمد بهرنگی

 

بخش اول          بخش دوم

اينها را هم در مورد ِ "صمد" بخوانيد :

- صمد بهرنگی : تعليمات روستائی چگونه بايد باشد   

کتابهای ِ او :

کتابخانهء "خلوت" / نويسنده گان 1

بالای صفحه