697.2

ويژه نامهء "آرش" پس از "مرگ ِ" ناگهانی ِ "صمد بهرنگی"

(شمارهء 18 ، آذرماه 1347)

بخش دوم  ، با اين نوشته ها :

يک نمونه از مقالات تحقيقی صمد : آذربايجان در جنبش مشروطه / رضا بالنده : جانبدار و نه سرگردان / يک نمونهء ديگر از مقالات تحقيقی صمد : مشخصات قهرمان در افسانه های آذربايجان / غلامحسين فرنود : قهرمان مردم / نامه ای از صمد به نويسندهء يک داستان / علی کبيری : کنون ره او "برکدامين بی نشان قله است ، در کدامين سو ؟" / داريوش نواب مراغی (امصای مستعار صمد) : راهنمای شهر تبريز

بخش اول                 بخش سوم

اينها را هم در مورد ِ "صمد" بخوانيد :

- صمد بهرنگی : تعليمات روستائی چگونه بايد باشد   

کتابهای ِ او :

کتابخانهء "خلوت" / نويسنده گان 1

بالای صفحه