693

کی کی اووچيا (برگردان : احمد ميرعلائی) : براس

[ اين نوشته از شماره های جلد شدهء دوره اول "نگين"(چاپ تهران) آمده است و بخاطر ِ فشردگی صفحات ، اسکن کردنِ آنها دشوار بود ونارسائی و کج ومعوجی هائی دارد - اما بهرحال قابلِ خواندن است. با پوزش - م. ايل بيگی]

بالای صفحه