691

آلبر کامو (برگردان : مسعود يزدی / بهزاد آرش) : ضرورت هنر

[ اين نوشته از شماره های جلد شدهء دوره اول "نگين"(چاپ تهران) آمده است و بخاطر ِ فشردگی صفحات ، اسکن کردنِ آنها دشوار بود ونارسائی و کج ومعوجی هائی دارد - اما بهرحال قابلِ خواندن است. با پوزش - م. ايل بيگی]

بالای صفحه