در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

                                                

           

  بارشی ست در قلبِ من       

 پُل وِرلِن  Paul Verlaine( شاعر ِ فرانسوی  1844/ 1896 )     

 

پُل لوژون ( Paule Lejeune ) :  اوژن وارلن  (Eugène Varlin)

تجربه و عملِ مبارزاتی ، نوشته هایِ يک کارگرِ کُمون

  980  هزار نفريم

ماکسيم اِن دب کا [1] Maxime N’Debeka

خويشاوندانم

پابلو نرودا ( شاعر شيليائي 1904/1973 )

 

 

پُل  اِلوُآر :

  اشعار ِ عاشقانه و رهائی يانه

Epithètes                    وصف          

 

 

 

شعري از : ماريان ايل بيگي          Marianne Ilbeigui       

مادر  

 شعری از : موريس کارِم  Maurice Carême  معروف به " شاهزادهء [ کوچولوی ِ ؟] شعر " ( شاعر بلژيکی1978  - 1899 )    

چندشعر از کودکانِ يک دبستان ِ فرانسه

 

504  - خاطرات « مادر جونز »  ( با برگردانی : ع.پاشائی و محمد رسولی [ آراد ايل بيگی ] )           

 1- پيشگفتار ( از : پُل لوژون)                

 2- نخستين سالها /  تراژدی هی مارکت /  اعتصاب در ويرجينيا /   «  ندا به عقل »  ويلند       

 3- پيروزی در آرنوت ( پنسيلوانيا ) /  جنگ در ويرجينای غربی /   قاضی شريف         

 4- روزولت دست به دامن جان ميچل می شود  / قتل عام در ويرجينيای غربی / راهپيمائی کودکان /  امروز « زرد » ها حق ندارن دست به قاطرا بزنن      

  5-  اعتصاب کريپل کريک / کار کودکان /  ماير ، هِی وود ، پتی بُن        

 6- انقلاب مکزيک  /  زن ها در زندان سرود می خوانند /  پيروزی در ويرجينيای غربی /  گارد و گاردی ها /  فرماندار هانت           

 7-  در زندان های ِ راکفلر / «برای ِ توفان به پا کردن ، احتياج به حق ِ رای نيست » / بازداشتگاهی در ويرجينيای غربی    

8-   اعتصابِ کارگرانِ فولاد در سالِ 1919 /  مبارزه ، شکست ، پيروزی  /  قرونِ وسطی در ويرجينيایِ غربی  /  علی رغم ِ رهبران ، به پيش !                                                                                              دريک بخش

ضمائم :  1- " روز ِ کارگر " ، " کار ِ " اقليت و قضايای ِترجمهء فارسي ِ " خاطرات ِ مادر جونز "

2-  « تراژدی هايمارکت » [ مبداء « روزِ کارگر » ] (به نقل از کتابِ :« خاطرات مادرجونز» از مبارزات کارگران درآمريکا/جلداول) 

    

3- دوشهادت نامه ازجهانِ کارگران ( « بگذار سخن بگويم » / « مادر جونز» ) 

 

 

509 - عکسها و طرحهائی از « مادر جونز »

 

 

 

 

 

... ديگر نوشته ها