در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 09. novembre 2018

زنان

نما          

 

فيلم ِ سينمائی

 

ماراتن زنان علیه لایحه ضد خانواده رخشان بنی اعتماد : ما نیمی از جمعیت ایران هستیم
 
 نشست نوروزی ِ89 زنان  از طيف های مختلف

سخنان بهاره هدایت درمراسم همبستگی با دانشجویان هلند

... چنين روزگاری ساخته اند برای زنان "من ، کلارا زتکين ، شب ِ هشت مارس به پشت ِبام خواهم رفت و "الله اکبر" سرخواهم داد-که آزادی ِ زنان از اينجا می گذرد!..."
زيبا شيرازی : من زنم ؛ من برابر باتو ، جنس ِ ديگرم! شيره جانم ، چادر نينداز برسرم! گزارش تصويری درباره مبارزات زنان در ايران

شايا : بزار بخونم ! 

شکوه زن ايرانی

 شاهين نجفى : حرف ِ زن  

 دريا برای ِ مردان ، ساحل برای ِ زنان  

 ما مرد نيستيم !  

 

 گفتگوی مينو همتی با ثريا شهابی در بارهء حجاب ِ اجباری                

مجازات های اسلامی عليه زنان

 

 

  تقديم شد به زنان ايرانی به تاريخ خرداد 1386 خورشيدی

 

 

 تظاهرات زنان در 8 مارس 1979 8 مارس 2007

 

دس از سره زنا، جوونا بردارين !... "        (1)    (2)    (3)

 

اعدامِ عاطفه هایِ نوجوان 

  1- به فرانسه          2-  به انگليسی        3 - به انگليسی