در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018

 

نما                  

 

فيلم ِ سينمائی
   شجريان :  ايران ، ای سرای ِ اميد ...    

محمد رضا لطفی و شهرام ناظری : ايران ، ای سرای ِ اميد ...

نوعی از "ايران قشنگه امروز" و"ايرانيان ِقشنگتر"

1      2     3

فيلمی از آلبر لاموريس : باد صبا + ضميمهء فيلم

[ اين "کوتاه" می تواند سرودی شود] شهرام ناظری : ای مردم ِ آزاده کجائيد ، کجائيد ! آزاده گی از تو ، بيآيد ، بيآئيد !

. " ايران ِ زيبا ! ؟ " : غايت ِ "شاهی" يان، اينست! چرا دل ِ شان را شاد نکنيم ؟!  سالار عقيلی : وطنم...   1     2    3

   غليرضا عصار : خليج فارس [ "هويت" ]

 

 

 پويا : وطن     اولين سرودِ ملي ايران   
   ناصر جعفر زاده : ايران ، ايران !   مجموعه عکسهاي بسيار ديدني ، از دورانِ قاجار تا به امروز    1   2    عليرضا عصار : وطن

کاخ سعدآباد

    گچساران  ،   ايل قشقائي      چهره هاي ايران

اهواز 1  2   3   4   5   6   7   8   9  10

 

   تبريز

 

 سرزمين ما ايران