در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018

هرآنچه در " آوا " می آید  از ديگرانست  و اشکالاتشان ، بالطبع ، از آنانست  ـ نه از من .

آوا                      فروغ فرخزاد

 

   صدايِ فروغ            نگاه کُن !

  اشعاری از فروغ فرخزاد با صدایِ خودش ... و خسرو شکيبائی   1    2   3    4    5    6    7    8     9    10    11   12    13