samedi, 08. décembre 2018                                                             m.ilbeigi@yahoo.fr                                
آگاهی نامه

(مجموعه ای از اخبار روز89)

از نگاه ِ ديگران نشرِ ديگران کتابخانهُ خلوت عکس ـ نوشت های م. ايل بيگی ازنگاهِ م. ايل بيگی ازنگاهِ فريدون ايل بيگی
از اين و آن تارنما فرستاده های ديگران عکسها و طرحها ايران در نشرياتِ فرانسوی زبان آوا و نما صفحاتِ اولِ نشريات ِ ساليانِ پيش

گفتگوی " مجيد خوشدل " با م. ايل بيگی دربارهء " خلوت" تاریخ انجام مصاحبه: ششم نوامبر ۲۰۱۰    تاریخ انتشار مصاحبه: ۱۲ نوامبر ۲۰۱۰

 

روزانه ها

در عظيم خلوت من

فريدون ايل بيگی

در عظيم خلوت من
لحظه ها را سرود دلتنگی ست
لحظه ها را سرود بيزاری ست
لحظه ها را سکوت بيداری ست .

در عظيم خلوت من
لحظه ها گريه های بيرنگی ست
لحظه ها گريه های بدنامی ست
لحظه ها عقده های ناکامی ست .

در عظيم خلوت من
لحظه ها در هوای تنهائی ست
لحظه ها در هوای خاموشی ست
لحظه ها بندی فراموشی ست .

در عظيم خلوت من
هيچ غير از سرود خلوت نيست
هيچ غير از سکوت خلوت نيست
هيچ غيراز شکوه خلوت نيست .

در عظيم خلوت من
لحظه نيست
هست نيست
خلوت نيست .
تهران 29-4-41

مروری بر هنر اردشير محصص  آرت ريويو ، نيويورک تايمز -  30 May 2008 زندگی در ايران؛ بد گمانی و فکاهی به روايت تصوير Text Box: "بدون عنوان" (1978) طرح از: اردشیر محصص
 
از: کارن رزنبرگ  برگردان: داراب شباهنگ

 

افسانهء باد و سرگذشت باد

[ این شعر حال و هوای سال 39 ایران را دارد (تفس کشی که نفس کشيدن را به پشيزی نمی گرفت و نيم که نفس کش ، چندان هم ـ که می نماید - ، "قدر قدرت" : بند نفسانی که خيال حنجره پاره کردن داشتند که نيست ... ـ م.ایل بيگی ]

برف می بارد و يخ بسته هوا .

سخت بسته است در و پنجره ها .

نه فغانی است بجز نالهء رعد .

نه خروشی است بجز غرش باد .

- ناله گر هست چنان کوتاهست

کايچ نتراود بيرون زاتاق -

دردل هر آواز

غرش باد چنان بيم و هراس افکنده ست

که عبث پندارد هر فرياد

دردل شام چنين سرد و سيه می ماسد .

باد ميغرد :

"کيست کز وحشت سرمای چنين طاقت سوز

بتواند که برون آيد از کلبهء خويش ؟"

پاسخ باد :

سکوت است ، سکوت !

دنباله         

 من هم حقوق و هويتِ ملی ام را مي خواهم !    م.ايل بيگی

[...]هرگز مرا انزليچی ندانستند و تهرانی هم نه وفرانسوی که اصلا نگو ! اما من خودم را ايرانی ميدانم و بويژه گيلک و فرانسوی اصلا نگو ! کارت اقامتِ اين کشورِ آخری را هنوز برایِ چندسالی دارم و مليتش را هرگز (عليرغم ِ اينکه همسرم فرانسويست) درخواست نکردم و پاسپورتِ ايرانيم اعتبار ندارد - ميترسم پايم را در سفارت بگذارم  . [...]ز ارکودکی بخاطر ِ " جوکهای رشتی " رنج بردم و بهمين خاطر خودم را نزديک ديدم به آذربايجانيها .  اصلا خودم را آذربايجانی دانستم وشايد که نه ، حتما بدين خاطر ، يکی از نامهای ِ مستعارم را " گيلک آذری " انتخاب کردم - می خواستم فخر بفروشم برهرآنچه که از ديدِ شما خواری بود ! [...] ميگويند که بخاطر ِ آنکه خيلی ار جنبش های آزاديخواهانه از شمال ( گيلان و مازندران و آذربايجان ) برخاسته اند ، " رکن ِ دو ارتش ِ رضاخانی " ( جدِ "ساواک")، " جوکهایِ رشتی و ترکی " را ساختند و پراکَنند

دنباله

 ار

به تو که از من هیچ ساخته ای

به : همهء آنانی که در افسون ِ تو مسخ شده اند ...

شاخه را بادی نجنباند .
کوچه را پائی نلرزاند .
خفته را دستی نخیزاند .

ادامه

دريا کابوسهايمان را نخواهد شست؟     م.ايل بيگی

امشب ستارکان ، 
به خواب من نخواهند آمد .

امشب ماه ،
گذری در روياهايم نخواهد کرد .

دنباله

ويژه نامهء احمد کسروی

 

بزرگترش و ديگر طرحهای تدين را در اينجا

 

 

صفحات اول ِ شماره های گوناگون ِ تمام اين نشريات  را در اينجا ببينيد :

( کلِ نشريات را با روی جلدها در اينجا ببينيد )

بر روی هر نام که کليک کنيد ، شماره های مختلف آنرا خواهيد يافت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 218    

آ

آدينه    آرش (داخل) زیر نظر : اسلام کاظمیه یا سيروس طاهباز    آرش (خارج)  پرويز قليچ خانی   آزادی  جبهه دموکراتيک ملی ايران     آژير جعفر پيشه وری    آغازی نو     آفتاب    گاهنامهء آنزمان / اينزمان    آهنگر به جای "چلنگر" (داخل و درتبعيد)    آيندگان    آينده  ايرج افشار   

ا   

اختر    ادبيات ما    اصغرآقا   هادی خرسندی    اطلاعات بانوان    اطلاعات جوانان    اطلاعات دختران و پسران    اطلاعات هفتگی    الفبا   غلامحسين ساعدی    اميد ايران    انتقاد کتاب    انجمن تاريخ  ابراهيم صفائی     انديشه    انديشه آزاد (کانون نويسندگان ايران)     انديشهء رهائی نشريهء خارج از کشور "سازمان وحدت کمونيستی"    انديشهء نو  (انشعابيون حزب توده)    انديشه و پيکار  بازماندگان "سازمان پيکار..." درخارج ازکشور ( حق شناس و...)    انديشه و هنر  ناصر وثوقی مجلهء ايران شناسی    نشريهء ايران شناسی (کتابخانهء پهلوی)    ايرانشهر      ايرانشهر لندن (حسين باقرزاده)    ايران نامه  بنياد مطالعات ايران     ايران وجهان شاهين فاطمی - اسلام کاظميه  

ب

باختر امروز (حسين فاطمی)    باختر امروز (سازمانهای جبهه ملی ايران در خاورميانه)    بامشاد   اسماعيل پوروالی (بخش ادبی: شاملو )    بخارا  علی دهباشی    بررسی کتاب  ضميمهء "انتشارات مرواريد"    بررسی های تاريخی        بسوی آزادی   هواداران  آزادی کار (فدائی) - آلمان    بوطيقای نو   منصور کوشان

پ

پاسدار اسلام دفتر تبليغات اسلامی حوزهء علميهء قم     پر    نامهء پژوهشکده بررسيهای فرهنگ و توسعه  پست ايران   عليرضا نويزاده     پيام آزادی   شورای متحد چپ     پيام امروز    پيام يونسکو    ماهنامهء يونسکو      پيکار  سازمان پيکار       پيوند    ارگان تحقيقی فدراسيون دانشجويان ايرانی مقيم ايتاليا       پيوند  ويژه نامهء نيما  نشريهء ايرانيان خارج از کشور  

ت

 تازه های کتابخانه     تحقيقات    روزنامه نگاری    تکاپو   منصور کوشان    تلاش    تماشا   تلويزيون ملی ايران     توده  سازمان انقلابی حزب توده     هفته نامهء فکاهی توفيق  

ج

جامعه سالم    فيروز گوران     جگن  دورهء اول : فريدون گيلانی / فريدون ايل بيگی    جگن   (دورهء دوم)   به مسئوليت : فريدون گيلانی ، ناصر رحمانی نژاد، آربی آوانسيان ، سعيد سلطانپور    جنگل (نشريهء مجاهدين خلق ايران)    جنگل (ارگان جنگلیها، میرزا کوچک خان )    جنبش  علی اصغر حاج سيدجوادی / اسلام ناظميه    جُنگ سحر    جُنگ مرجان   (گروه فرهنگی مرجان)/ محمد حقوقی    جُنگ هنر و ادبيات امروز   حسين رازی    جوان    جوانان امروز    جهان هواداران"اقليت"  در خارج از کشور   جهان نو هواداران"اقليت"  در خارج از کشور    جهان نو   امين عليمراد

چ

چراغ   ناشر : سيما کوبان (اولین زن ناشر)    چشم انداز  به کوشش : ناصر پاکدامن / شهرام قنبری/ محسن يلفانی / شيدا نبوی    چشم انداز ايران لطف الله ميثمی    چوک ماهنامهء الکترونيکی ادبيات داستانی    چيستا   

ح 

حقوق بشر     ارگان جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران      

خ

خندق    دانشجويان ارشاد (احسان شريعتی؟)    خوارزمی ما   گروه فرهنگی خوارزمی    خواندنيها    خوشه 

د

داستان     دانشمند    دانش و مردم    دبيره   دفترهای زمانه     سيروس طاهباز   سيروس طاهباز    دنيا   نشريهء تئوريک و سياسی کميتهء مرکزی حزب تودهء ايران    دفتر هنر   بيژن اسدی پور    دنيای سخن    دنيای ورزش     دهقان روز    ديدگاه 

ر

راه آزادی  جمعيت اقامه    راه کارگر    راهنمای کتاب     رستاخيز جوان    روزگار نو (اسماعیل پوروالی)    روزن    يداله رويائی ، احمدرضا احمدی ، ابراهيم گلستان     روزنامهء ايران  (دورهء ناصرالدين شاه)    روزنه ("هديه")  احمد شاملو / فرهنگ فرهی     رهائی  گروه اتحاد کمونيستی / سازمان وحدت کمونيستی   رهبر ارگان حزب توده

ز

 زمان نو    زنده رود احمدمير علائی    زن روز  

س

سامان نو    سپيد و سياه    سخن (پرويز ناتل خانلری)    سروش تلويزيون اسلامی    سمرقند  علی دهباشی   سوسياليسم علمی و مبارزهء طبقاتی    سوسياليسم و انقلاب    سهند    علی ميرفطروس    سهند (پاريس)    سيمرغ   مرتضا ميرآفتابی

ش

 شاهد   مدير مسئول : مهدی کروبی    شرق    شعر    شمال ايران    شورا ماهنامهء شورای ملی مقاومت ايران 

ص

صبح امروز    صدا    ويژهء هنر و ادبيات / رحمان کريمی    صحنهء معاصر  (انجمن تئاتر ايران)   

ط 

طوفان   (فرخی يزدی)   

ع

عصرپنجشنبه    عصر عمل   زيرنظر : فريدون ايل بيگی    علم و جامعه  

ف

فردوسی (هفتگی)     فردوسی ماهانه    فروغ   معرفی ادبيات زنان     فرهنگ توسعه    فرهنگ نوين    فرهنگ و زندگی    فصل کتاب    فصلنامهءهنر    فصلی در گلسرخ  عاطفه گرگين    فصلهای سبز   هرمز رياحی    جُنگ فلک الافلاک گردآورنده:غلامحسين نصيری پور    فهرست مندرجات مجله های علمی و علوم اجتماعی    فيلم مستند    حميد نفيسی (دانشگاه آزاد ايران) 

ق

قيام ايران    نهضت مقاومت ملی ايران (شاپور بختيار)    قرن بيستم (ميرزاده عشقی

ک

کار (اکثريت)    کارگران    کارنامه (داخل)    کارنامه (خارج)    کاوه   محمد عاصمی (به زبان های فارسی و آلمانی)     کتاب آبان (ناصر رحمانی نژاد)    کتاب امروز      ("کتابهای جيبی")    کتاب جمعه  شاملو    کتاب جمعه ها خسرو شاکری    کتاب زمان      انتشارات زمان ( منوچهر هزارخانی ؟ )    کتاب ماه جلال آل احمد    کتاب نيما  کانون فرهنگی نيما     کتاب هفته (کيهان هفته)     هشترودی ، شاملو ، حاج سيدجوادی، به آذين     کِلک علی دهباشی    کنکاش    کودک و زندگی    کيهان سال   کيهان بچه ها    کيهان لندن    کیهان فرهنگی    کيهان ورزشی 

گ 

گردون عباس معروفی    گنجينهء اسناد    فصلنامهء تحقيقات تاريخی    کفتگو فصلنامهء فرهنگی و اجتماعی    گونه گون   نشريهء انجمن تاکسيران [پاريس ]     گوهر    گيله وا     فرهنگی ، هنری و پژوهشی (به زبانهای گيلکی و فارسی) 

م

ماهنامهء ارتش شاهنشاهی       متين    مجاهد (دنبالهء "جنگل")    مجاهد از  مرداد 1358     نامهء مردم  ارگان مرکزی حزب توده    مجلهء مردم شناسی    معارف    معرفی کتاب    کتابهای فارسی منتشر شده در خارج از کشور به کوشش: معين الدين محرابی      منجنيق    مهر   برای نوجوانان (بنياد شمس پهلوی)    مهرگان    ستاره درخشش    مهرگان (محمد درخشش ؟)  اقتصادی ، سياسی ، فرهنگی، هنری     مهرنامه     ماهنامهء علوم انسانی     ميزگرد    ميهن علی کشتگر 

ن

نامهء پارسی   (کنفدراسيون دانشجويان)    نامه کانون  نويسندگان ايران (داخل)     نامهء کانون  نويسندگان ايران (در تبعيد)    نامهء نور بنياد فرهنگ و هنر ايران (فرهنگسرای نياوران)    ندای وحدت    نقطه (و "کتاب نقطه")    نگرشی برادبيات امروز    نگين محمود عنايت (دوره های ايران و آمريکا )    نيمهء ديگر   

و

وارليق (ماهانهء فرهنگی فارسی-ترکی آذری)     وحيد سيف الله وحيدنيا    وقايع اتفاقيه [جديد]    وقايع اتفاقيه   [قديم]  روزنامچه اخبار دارالخلاقه طهران    ويسمن    ويژهء سينما و تآتر  

ه

هشت مارس    نشريهء سازمان هشت مارس (ايرانی- افغانی)    هفتمين   هنر بهمن مقصودلو    همشهری    هنر و ادبيات امروز  (در "پرچم خاور ميانه")     هنر و مردم انتشارات وزارت فرهنگ و هنر     هنر و معماری

ی

يغما

 

آدميت ، فريدون

ابراهيمی ، نادر

اسکندری (فروهر) ، پروانه 

 افراشته ، محمد علی

اوصياء ، پرويز

بهبهانی ، سيمين

 پاکدامن ، ناصر

پاکنژاد ، شکراله

پوررضا ، فريدون 

تختی ، غلامرضا

جزنی ، بيژن

دهخدا ، علی اکبر

رحمانی ، نصرت

 ساعدی ، غلامحسين

سلطانپور ، سعيد

شيون فومنی

صادقی ، بهرام

فرخی يزدی

کسروی ، احمد

گلسرخی ، خسرو

محصص ، اردشير     

مجموعه ای از نشريات و انتشارات " راه کارگر    " 

ملکی ، خليل

مومنی ، باقر

ناطق ، هُما

نجدی ، بيژن

نوشته هائی از " روزگار نو" و اسماعيل پور والی

نوشين ، عبدالحسين

 نيستانی ، منوچهر

ويژه نامهء نشريهء " آرش " پس از مرگ "ناگهانی " صمد بهرنگی

يادنامهء صمد ("کتاب جمعه" )

ويژه نامهء " روز کارگر "

ويژه نامهء شيلی

" يِاد و يادآواره " های نشريهء " آزادی " از " رفته گان "

شمارهءيک     شماره ُدو     شماره ُسه     شمارهُ چهار   شمارهُ پنج      شمارهُ شش      شمارهُ هفت     شمارهُ هشت       شمارهُ نُه     شمارهُ ده   شمارهُ يازده   

  نماهای ِ تظاهرات :  

  يک       دو       سه       چهار        پنج   شش      هفت      هشت         نُه         ده      يازده      دوازده      سيزده    چهارده    پانزده      

 "نما"های تجاوزِ جنسی 

ترانه ـ سرودها :

  يک       دو       سه       چهار        پنج   شش      هفت      هشت         نُه         ده      يازده      دوازده 

طرحهائی برای تظاهرات

     عکسهای تظاهرات     

عکسها و اسامی کشته سدگان و زندانيان    

عکسهائی از ندا آقاسلطان

هنر و ادبيات ِ ايران / يک

هنر و ادبيات ِ ايران / دو

هنر و ادبيات ِ ايران / سه

هنر و ادبيات ِ جهان

تاريخ و جغرافيا / يک

تاريخ و جغرافيا / دو

دينی

سياسی / يک   

سياسی / دو

ادبی

تاريخی

دينی

سياسی

قومی

 متفرقه

             

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 938

پيش و پسِ 22 بهمن 57

( صفحات اول روزنامه های اطلاعات و کيهان از اين دوره راهم ببينيد)            

جنبشِ مشروطيت

شاهی يان 

مجاهدين و سی خرداد شصت   

مصدق / فاطمی / کودتا

( " کمونيستی و کارگری " :

 ارانی ، تقی

 پيشه وری و آذربايجان

" پيکار " (و منشعبين

مجاهدين)

 حزب توده 

جزنی ، بيژن

راه کارگر 

 شعاعيان ، مصطفی

طيف های گوناگون "فدائيان"

( صفحات اوليهِ تعدادی از شماره های کار اقليت   و کار  اکثريت  را هم ببينيد )

متفرقه  )

متفرقه

 

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 50

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 628

اسلام      بهائيت      زرتشتی

يهوديت و مسحيت

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 54

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 225

 

آوا

فهرست الفبائی اشخاص و کتاب ها

اديبان    

سازها    

سنتی    

سياسی/اجتماعی  

سبکِ فرنگی    

قديمی    

 کلاسيک    

محلی    

متفرقه

نما    

اديبان   

ايران ، ايران !   

رقص و ترانه    

 زنان 

زندان و کشتار   

سياسی/اجتماعی    

فلاکتِ اسلامی   

فيلمهایِ سينمائی(تاکنون  106 فيلم) 

کودکان  

 متفرقه

عکسهائی از آنجا و اينجا

عکسها و طرحهای روزانه   

 ( عکسها /

طرحها )

شاعران

نويسندگان

سياسيون

مذهبيون

 مارکسيست ها

شاهی يان

متفرقه  (قيام 57 ، عکسها و طرحهایِ اردشير محصص ، طرح هائی از "کِتِه کولويتس" ، براد هولاند ، قتل عامِ ارامنه ، 18 تير 1378 ، تختي ، علامرضا ، يحيی تدين ،   "مادر جونز" ،  صحنه هائی از رويدادهایِ 18   تير 1378     ( به نقل از کتابِ "انديشه و تازيانه " - بخشی از خاطرات "اکبر محمدی"   شاهي يان  ،  طرحهای خاور ، يحيی تدين )

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 811

فهرستِ موضوعی :

ادب و هنر

                           

فهرست الفبائی اشخاص و کتاب ها

تاريخی

دينی

سياسی 

مارکسيستی

ويژه نامه ها

 ديگر نشر :

                                                                                 

( مجموعه ای از اخبار روز 1389 )

آبان 1389

آذر 89

دی 89

بهمن 89

       

( آمده ها در "کتابخانه" ، تاکنون : 4172)

تازه افزوده شده ها

آمده ها در اين بخش ، تاکنون : 1653

آ ـ ژ

  آخوتدزاده      آل احمد  ، جلال     آريان پور ، امير حسين      ابراهيمی ، نادر      احمد محمود      بزرگ علوی     به آذين ( محمود اعتمادزاده )     بهرنگی، صمد     بيضائی ،  بهرام      پزشکزاد ، ايرج      جمالزاده ، محمد علی     چوبک ، صادق دانشور ، سيمين     درويشيان ، علی اشرف     دولت آبادی ، محمود     دهخدا ، علی اکبر

س ـ ی

ساعدی ، غلمحسين     صادقی ، بهرام     طياری ، محمود     فصيح ، اسماعيل     فقيری ، امين     قاصی نوری ،    قدسی    ميرزاآقاخان کرماتی        کوشان، منصور     گلستان ، ابراهيم     گلشيری ، هوشنگ         ميرسادقی ، جمال     نجدی ، بيژن     هدايت ، صادق

ديگران

آ ـ س

م.آزاد (محمود مشرف تهرانهی )      ابتهاج ، هوشنگ ( ه . ا . سايه )     اخوان ثالث ، مهدی ( م. اميد )      اعتصامی  ، پروين     افراشته ، محمدعلی     ايرج ميرزا     بهار ، محمدتقی     بهبهانی ، سيمين     رحمانی ، نصرت     زُهری ، محمد      سپهری، سهراب     سعيدی سيرجانی علی اکبر     سلطانپور، سعيد

ش ـ ی

شاملو ، احمد (ا.بامداد ، ا.صبح )شفيعی کدکنی محمدرضا(م.سرشک)      شهريار (محمدحسين بهجت تبريزی)     عشقی ، ميرزاده     فرخزاد ، فروغ     فرخی يزدی     کارو دردريان     کسرائی ، سياوش     گلسرخی ، خسرو     مشيری ، فريدون     منزوی ، حسين     نادرپور ، نادر     نيستانی ، منوچهر     نيمايوشيج (علی اسکندری)     

ديگران

 ابوسعيد ابوالخير    خيام    رودکی     سعدی      سُهروردی     شيخ بهائی     عبيد زاکانی     عطار      فردوسی      مولوی و شمس   ناصرخسرو     نطامی    وحشی بافقی       

 متفرقه + نقد و بررسی

 نويسندگان

    آسترياس ، ميکل      آنخلاستريندبرگ ، اگوست     اشتاين بک ،جان     ايبسن ، هنريک     بالزاک ، اونوره دو     بکت ، ساموئل     بورخس ، خورخه لوئيس     پو ، ادگار الن     تاگور ، رابیندرانات     توان ، مارک     تولستوی ، لئون     چخوف ، آنتوان پاولوويچ     داستايوفسکی ، فئودور     دوبوآر ، سيمون     دوما ، الکساندر     ديکنز ، چارلز      راسل ، برتراند      رولان، رومن     ژيد ، آندره     سارتر ، ژان پُل     کافکا ، فرانتس     کامو ، آلبر     کوئليو ، پائولو     گورکی ، ماکسيم     گوگول ، نيکلای     مارکز ، گابريل گارسيا     موپاسان ، گی دو     نسين ، عزيز     وولف ، ويرجينيا     همينگوی ، ارنست     هوگو ، ويکتور

شاعران

 آخماتووا ، آنا     اليوت ، ت.اس           بروتون ، آندره     پاز، اکتاويو     حکمت ، ناظم     درويش ، محمود     قبانی ، نزار     لورکا ، فدريکو گارسيا     نرودا ، پابلو     هيوز ، لنگستون  

ديگران

انگلس ـ مارکس     تروتسکی 

      گرامشی

لوکزامبورگ         لنين    

  

  

            ماندل    ديگران  (پله خانف  ،  چه گوارا  ، دويچر  ،  زتکين  ،  سوئيزی  ، فروم  ،  کائوتسکی  ،  متفرقه  )

 

 

  با فشردن موش موشک روی طرحها، بزرگتر آنها را خواهيد ديد

 

فريدون دانشی که رفت ... (زندگینامه)

 کمی بلند    PDF   HTM 

 کوتاه    HTM     PDF

آخرين همسفر(اشعار)    PDF     HTM  

نوشته های سياسی

نوشته های گراکنده (ترجمه ها)

عکسها

کلِ نوشته     خودژندگی نوشت    عکسها      "دری وری" های گاه به گاه    مثلن حرفی برای گفتن 

انشرهای 1381    نشرهای1382        نشرهای 1383        نشرهای 1384     نشرهای 1385

فهرست موضوعی نوشته ها :

 ازخودم و "زادگاه"م             اسلاميون

      "رحوی"يان و جداشدگان

       "شاهی"يان     

 طيف های گوناگون "فدائيان" 

                   بالای صفحه