روز شد :   dimanche, 04. novembre 2018   

               

 

 

فريدون مشيری

 ما همان جمع ِ پراکنده            موج ( با صدایِ شجريان ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free counter and web stats