در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 28. décembre 2018 

                                                                                                                              

                       

و ما مانده ايم پيچاپيچ در خود !

 

با به چپ زدن هایِ مان

با به راست زدن هایِ مان

با به ميانه زدن هایِ مان

- حتی با به قعرترين قعر رفتن هایِ مان - ،

به هيچ جا نمی رسيم

و اين « بختک »

فلاکت بارترين « جمهوری » ها

خيرِ مان را سفت و سخت گرفته است

... و مانده ايم

 - پيچاپيچ -

در خود ؛

و به خود

و به خود

و به خود

می پيچيم

می پيچيم

... می پيچيم !

 

آزادی؟

يعنی : رهائی از اين « بختک »

و نيآفته ايم رهِ رهائی ازآن تا به امروز :

به راست ترينِ راستها زديم ؛

به چپ ترين ها ؛

به شرکت ها در انتخابات ؛

به تحريم ها !

 

چرا

چرا

چرا اين چنين سترونيم ؟

زايشِ مان

- به جز غوطه خوردن در کثافت های هزاران ساله - ،

نيست

... و که نيست ؟

7 تير84 / 28 ژوئن 05