در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                samedi, 29. décembre 2018 

                                                                                                                              

                       
می باردومی بارد اشک در قلبم ...  ( قريبانه 6 )

می باردو

می بارد اشک

( نه از چشمانم ؛

- که در قلبم ) .
 

 

می لرزدو

می لرزد

( نه دستانم ؛

- که تمامِ تنم ) .
 

 

می خواندو

می خواند حنجره ام

( نه شادمانه ؛

- که به غمگِنانه ترين غمگِنانه ها ) .


می پيچدو

می پيچد جنازه ام به دورِ خودش :

دلم هوایِ مادرم کرده است

که نتوانستم در زادگاهش به خاک بسپارم ؛

دلم هوایِ برادرم کرده است که ناجوانمردانه

که ناجوانمردانه رفت ؛

دلم هوایِ زادگاهم کرده است

- زادگاهم و نه « وطن » م !

21 شهريور 84 / 12 سپتامبر 05