m.ilbeigi@yahoo.fr         

                                                                                                                              

                       

هرزه دهانانی که هرزه گی ِشانرا به ديگران میفروشند !دو روئی ها بسيار در زندگی ام ديدم
سخاوت ها بسيار در زندگی ام ديدم
سفيهان ِ به سفاهت ديگران را " سفيه " گير را هم ديدم
" اينانِ " خود " آن " نشانان بسيار ديدم
" آنان ِ " خود " اين " نشانان بسيار ديدم
کثافت ها و کثافت ها بسيار ديدم
خوبی ها هم گاه ديدم
اما ... اما ...
کم ديدم هرزه دهانانی
که جرات کنند
- در ملاء عام -
هرزه دهانی و هرزه گوئی ِ شان را
به ديگران بچسبانند ؛
اينرا هم ديدم :
- مبارکم باد !

10 ارديبهشت 83 / 29 آوريل 04