در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

                                                                                                                              

                       

آقاي ِحکمت بالاخره " کونِ  مبارک " تانرا به کدام صندلي خواهيد گذاشت ؟!

نمي خواستم از جلسهء باشکوهِ جمهوريخواهانِ پاريس بنويسم ، که واقعه اي بود سراسر بي اهميت و بادشِکَماني سراسر مي ريختند بادهاي ساليانِ جواني (وامروز بادهاي کم وبيش پيرانه) را و چه خالي ها که نکردند ! اينان چُون مَنَنَد که زندگي عادي مان را مي کنيم وگاه آنان بادي به غبغب مي اندازتد و من ِ بيچاره راه ورسم ِ اينچنين انداختن ها را هرگز فرا نگرفتم ـکه خاکم برسر ، والا " گوزي" مي شدم ميان ِ گوزها ( بدونِ گيومه ) ... 

گفتم که نپردازم ـ که چه سودازپرداختن ؟ تا خواندم اينرا در روشنگري :

  ذر: نشست جمهورى خواهان ايرانى در پاريس

http://www.roshangari.com/autosite/sitedata/20031215151947/20031215151947.html

ازابتداي ِ برنامه بودم تا انتراکت  و چه لذت ها که نبردم  از مزخرفات گوئي ها  -  بويژه  از من خودندانم گوئي هاي آقاي بيژن حکمت ! وتمام ِ اين لذت ها به گشنگي ام کشاند ( با فکري کاري نمي شد کرد ، اما جسمي را ) با دوستي درميان گذاشتم که قادر به فهم بود و دوتائي زديم نيش و چانه هايمانرا به ساندويچي ِ يوناني ! و دوباره برگشتيم تا بي بهره نمانيم!...

بخش ِ پرسش و پاسخ بود و اين من  آنچنان عاجزم در جمع سخن گفتن و چُنانچون شاگردي که تکاليف اش را انجام نداده است و مي لرزد درمقابل ِمعلم ـمُعَلمان؟ ـ که جرات نکردم ازآقاي حکمت بپرسم اين را :

ـ آقاي ِ حکمت ! از " سازمانِ انقلابي ِ حزب ِ توده " شروع کرده ايد ، که يعني نشانِ تان است از باد و گويا مخترع ِ" بادسنج ِ بيژن حکمت " هم هستيد . برما به گوئيد که در کدام دکانِ عطاري مي توانيم بهره مند شويم از بادسنج ِتان ( البته به بهاي ِ گزاف!) ، تا فراهمش کنيم . اين بادسنج ِ تان ، برخلاف ِ بادسنج هاي ديگر ، به زيگزاگ ها علاقهء بسيار دارد و تنها هميست که مارا لازم تاشويم " فرهمند " ! عادت کرده ايد به در اپوزيسيون بودن ـ امادرآن بالاباها و مطرح شدن ها . راستی را  بگويمتان : هيچ ِتان به چنته نيست و حالِ مانرا به سختاسخت مي گيريد ...

24 آذر 82 / 15 دسامبر 03