در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                jeudi, 23. septembre 2021   

       

 [ پدر-شاه ("میرپنج") و پسز-شاه - "عيال" و "شاه بچه" و"نوچه " ها ]