در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                vendredi, 04. janvier 2019   

        

 برای ديدنِ عکسهایِ بيشتر ، رویِ هر نام  ( يا هر عکس )  کليک کنيد .

بختيار ، شاپور فاطمي ، حسين مصدق ، محمد دست اندر کارانِ مشروطه     فدائيان  
  کودتايِ 28  مرداد32 

متفرقه