در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

 

بازرگان ، مهدی 

بنی صدر ، ابوالحسن

خمينی ، روح الله   شريعتی  ، علی طالقانی ، محمود