722

نامهء پارسی ، دورهء اول ،شماره 1 ، ارديبهشت 1338

فهرست مطالب :

بسوی ايجاد وحدت و هم بستگی

حسين ملک : مسئله کادر در ايران (مشکل تحصیل کرده هائيکه از خارج به کشور باز نمی گردند)

حميد عنايت : در بارهء واقعيت

هوشنگ ساعدلو : مُرغ زرين

پرويز مرآت : درخت آسوری

ناصر پاکدامن : کتاب برای همه (مبارزه با بيسوادی)

چند شعر از "راينر ماريا ريلکه" (برگردان : ه. سعد)

م. فرزانه : شب زنده داری

ناصر عصار : در بارهء چند فيلم از کارگردانان فرانسوی

مسابقه های پزشکی در فرانسه

مهرداد بهار : حکومت کمال مطلوب

 آمار دانشجويان ايرانی در فرانسه (سال تحصيلی 38-37)

س. ق : نمايشگاه بين المللی گُل - پاريس

-

 

بالای صفحه