xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

                 

        ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷    ۸    ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲   ۱۳  ۱۴  ۱۵   ۱۶   ۱۷

                                  

812

گفتاری از " شون اوکیسی " دربارهء تئاتر (برگردان : رضا کرم رضائی)

جان گستر : تئاترِ اوکیسی ( برگردان : بھزاد بشارت )

شون اوکیسی : ماه در کايلنامو می درخشد ( برگردان : بھروز دھقانی )

بالای صفحه