در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                jeudi, 31. janvier 2019   

  

                  


ناصر پاکدامن : حماسهء قيصر و سيم آخر

+

هوشنگ کاووسی : از "داج سيتی" تا بازارچه نايب گربه: قيصر

بالای صفحه