ولاديمير يرميلوف : آنتوان چخوف هنرمندی بزرگ و نوآور ("روش چخوف در بازنمود واقعيت")

 + زيبائی ها در کار چخوف

[ اين نوشته از شماره های جلد شدهء دوره اول "نگين"(چاپ تهران) آمده است و بخاطر ِ فشردگی صفحات ، اسکن کردنِ آنها دشوار بود ونارسائی و کج ومعوجی هائی دارد - اما بهرحال قابلِ خواندن است. با پوزش - م. ايل بيگی]