در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018

نما                 

 

بهرام بيضائی : باشو ، غريبهء کوچک

بازيگران : سوسن تسليمی ،  ادنان افراويان ، پرويز پورحسينی ، اکبر دودکار ، رضاهوشمند