در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                mardi, 18. août 2020 

  ۱۳۴

 jeudi, 29. décembre 2011
                                      

 

                   ( به نقل ار " یتااهو" )

 

 

 

 1. آتشکده‌ها

 2. آیین‌های طهارت

 3. استودان

 4. برج خاموشان

 5. جشن‌ها

 6. چک‌چک

 7. درون | برسم

 8. سدره‌پوشی

 9. گاهنبار

 10. کستی | ور

 11. کعبه زرتشت

 12. گاهشماری زرتشتی

 

 1. آفرینگان‌ها

 2. ادبیات پهلوی

 3. اردویرافنامه

 4. اوستا

 5. خرده‌اوستا

 6. بندهشن

 7. پازند

 8. دادستان دینی

 9. دینکرد

 10. زادسپرم

 11. زند

 12. سی‌روزه‌ها

 13. شایست نشایست

 14. گاهان

 15. ماتیکان گجستک ابالیش

 16. مینوی خرد

 17. نیایش‌ها

 1. قانون مدنی زرتشتيان در زمان ساسانيان

 2. رصی ، هاشم : دين و فرهنگ ايرانی در عصر پيش از زرتشت

 3.  آذرگشسب ، اردشير : مراسم مذهبی و آداب زرتشتيان

 4. آئين زرتشت

 5. اصول دین زرتشت 

 6. برومند ، ادیب : اندیشه های زرتشت

 7. پیشگوئی های زرتشت   1    2

 8. خنجی ، امیر حسین : رزتشت و دین ایرانی

 9. خنجی ، امیر حسین : مزدک - نهضت احیای تعالیم زرتشت

 10. خنجی  ،  امیر حسین : احیای فکر دینی در ایران - ظهور مانی

 11. خنجی  ، امیر حسین : بهدین مزدک - نهضت احیای تعالیم زرتشت

 12. داوودی ، مهدی  : اندیشه های زرتشت پیامبر ایران باستان

 13. علوی ، پرتو : مختصری در بارهء تاریخ مزدک

 14. مزدارپور ، کتايون : زن در آئين زرتشتی

 15. مانی ، پیامبری شادی ستیز و تبلیغ گر زُهد و رنج کشی

 16. مانی نقاش و آئین مانوی

 17. نگاهی به دين زرتشتی

 18. مزداپور ، کتايون : زن در آئين زرتشتی

 

 

 1. پور داود ، ابراهیم :  یادداشتهای گات ها

 2. در ستایش گاتها

 3. رضی، هاشم : دین و فرهنگ ایرانی  پیش از عصر  زرتشت    1   2   3  

 4. گاتها(سرودهای پاك زرتشت)  1     2     3   4   5   6     7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  17

  

( به نقل از "ویکی پدیا") :

 1. پارسیان هند | زرتشتیان ایران 

 2. تاریخ زرتشتیان پس از اسلام

 3. زرتشت

 4. مزداپرستی در دوره اشکانی

 5. مزداپرستی در دوره هخامنشی

 6. مزداپرستی در دوره ساسانی

 7. ویشتاسب

 

 1. آتش‌های مقدس

 2. اردویسور ناهید

 3. امشاسپندان

 4. اهریمن

 5. اهورامزدا

 6. دیوها

 7. زروان

 8. سوشیانت

 9. فرجام‌شناسی

 10. فروهر

 11. گئوش‌اورورن

 12. مغ

 13. هوم

 

 1. بابک خرمدین

 2. پورداوود،ابراهیم

 3. تنسر

 4. جی جاماسپ‌آسانا ،منوچهر

 5. زرتشت

 6. کرتیر

 7. موبدان

 8. مهر ،فرهنگ

 9. ویشتاسب

 

رزانه هرمزدیار شهریار

فرزانه اسپهبد مرزبان

دستور دکتر دهالا

فرزانه موبد رستم بلیوانی

فرزانه خسرو مهراله آباد

فرزانه جمشید خسرو

جانباخته جنگ كامران گنجی

فرزانه موبد هرمزدیار خورشیدیان

فرزانه خداداد كنتراكتر

فرزانه موبد دكتر جهانگیر اشیدری

فرزانه ارباب کیخسرو مهربان کیخسروی

فرزانه جاماسب حكیم

فرزانه جهانگیر تاتا ، پدر صنعت هند

فرزانه فرنگیس كیخسرو شاهرخ

فرزانه رستم یزدآبادی

فرزانه مهندس رستم پاركی

فرزانه جمشید سروشیان

فرزانه كتایون مزداپور

فرزانه دكتر ایرج سروشیان

فرزانه كیكاوس رازی

فرزانه دستور خدایار دستور شهریار

فرزانه استاد دانشمند مانكجی لیمجی هاتریا

فرزانه استاد دانشمند ماستر خدابخش

فرزانه استاد دانشمند پرویز شهریاری

فرزانه ارباب رستم گیو

فرزانه استاد دانشمند موبد رستم شهرزادی

فرزانه زوبین مهتا

 

اردشیر آذرگشسب

فرزانه دانشمند كسرا وفاداری

فرزانه دینشاه ایرانی

دستور داراب پهالن

موبد رستم کوشکی

موبد مرزبان

جانباخته جنگ فرهاد خادم

فرزانه دوبان

فرزانه دهشتك

فرزانه مهرداد آبادیان

فرزانه هیربد خدایار

فرزانه دانشمند دستور ایرج جی

فرزانه ملا گشتاسب كرمانی

فرزانه دانشمند ماه بانو تاتا

فرزانه دستور ملا فیروز

فرزانه شهریار خدایاری

فرزانه میرزاسروش لهراسب

فرزانه گوهربانو جمشیدی

فرزانه بهرام سهرابی

فرزانه ارباب خسرو شاهجهان

فرزانه زرتشت بهرام پژدو

فرزانه دكتر اسفندیار یگانگی

فرزانه استاد بهمنیار

فرزانه دقیقی طوسی

فرزانه پشوتن جی دوسابایی ماركار

فرزانه ارباب جمشید جمشیدیان

 

 

 

                                

 بالای صفحه