در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018   

نما                سیزده بدر

 سیزده بدر امسال...بسیج در بدره امسال(1388)

سیزده بدر در ايران

 

سیزده بدر گچساران

مطهری: نوروز و سیزده بدر نحس و چهارشنبه سوری احمقانست

 

 

سیزده بدر- تهرانپارس- پارک پلیس 1388