در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018

روز شد :   dimanche, 04. novembre 2018   

نما          

مصاحبه سانسور نشده  شاپور بختيار

 

چند مصاحبه  با شاپور بختيار  ( تصويری و صوتی ) 

1   2   3   4   5