m.ilbeigi@yahoo.fr                          samedi, 15. mai 2021 

            

  جواد شمقدری ، مشلور هنری احمدی نژاد : بعضی آيت الله ها منافقند ، شمشير امام زمان گردن اينها را می زند.