در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                lundi, 29. avril 2019    

          

  جواد شمقدری ، مشلور هنری احمدی نژاد : بعضی آيت الله ها منافقند ، شمشير امام زمان گردن اينها را می زند.