در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

         m.ilbeigi@yahoo.fr         

  

                              

 http://azady-barabary.com

مجازات مرگ از نظر مارکس

مارکس :
مجازات مرگ يک وسيله ترور است ، وهيچ نمونه ای از عمل حق طلبانه نيست.
 

چون اين رزوها مساله اعدام ومجازات اعدام مطرح است ترجمه زير را از آلمانی از سايت اينترنتی فوروم مارکس به زبان آلمانی تا حد توان ترجمه کردم که در زير ميخوانيد
http://www.marx-forum.de/marx-lexikon/lexikon_t/todesstrafe.html

مجازات مرگ يک وسيله ترور است ، وهيچ نمونه ای از عمل حق طلبانه نيست
اين بسيار .. سخت است وابدا غير ممکن است ، يک پرنسيبی قرار داد که بوسيله آن بتوان اين حق را قائل شد ويا هدفی را برای آن مشخص کرد که مجازات مرگ در يک جامعه متمدن افتخار آميز را بتواند مستدل کند. مجازات بطور عادی-مجازات - اين گونه مورد دفاع قرار ميگيرد که يک وسيله برای بهتر نمودن ويا ترساندن است . اما کدامين حق را کسی دارا ميباشد که مرا مجازات کند ، تا ديگران را بهتر کند ويا بترساند؟ بعلاوه چيزی بنام آمار وجود دارد ، واين در تاريخ نشان ميدهد که ، هردو کاملا وتماما اين را ثابت ميکنند ،جهان از زمان (کاين) بوسيله مجازات نه بهتر شده است ونه ترسانده شده است . کاملا برعکس ..
اگر ما در مورد مسائل بطور روشن سخن بگوييم و از در پرده سخن گفتن امتناع کنيم ،در اين صورت مجازات يک وسيله دفاعی جامعه است عليه نقض شرايط زندگی ، هرچيزی که محتوی آن ميخواهد باشد.
اما اين چه چامعه ای است که وسيله بهتری برای دفاع از خود جز جلاد نميشناسد..؟
زمانی که ...تبهکاری در اعداد ورقم بزرگ بررسی شوند،در تکرار و نوع تکرار آن نشان ميدهد که ..
اين الزام وجود ندارد بجای اينکه جلاد را مورد تجليل قرار دهيم ، که يکسری تبهکاری را از بين ببرد، که برای تبهکاری جديدی مکان ايجاد کنيم ، بايستی که در مورد چنين سيستمی فکر کنيم که چنين تبهکاری را توليد ميکند؟
 

کارل مارکس ، مجازات مرگ
نادر هدايت ، هفدهم اکتبر دوهزار ونه
www.naderhedaiat.tk

بالای صفحه
 

: