در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018 

                              

 RadioAzadegan

آخرين پيام دکتر مصدق به ملت ايران ، در دادگاه نظامي، بعنوان وداع با مردم

"...آري تنها گناه من وگناه بسيار بزرگ من اين است که صنعت نفت را ملي کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ منافع اقتصادي عظيم ترين امپراطوري‌هاي جهان را ازاين مملکت برچيده ام و پنجه در پنجه مخوف ترين سازمان‌هاي استعماري و جاسوسي بين المللي در افکنده ام و به قيمت ازدست رفتن خود و خانواده ام و به قيمت جان و عرض و مالم خداوند مرا توفيق عطا فرمود تا با همت واراده مردم آزاده اين مملکت بساط اين دستگاه وحشت انگيز را درنورديدم. من طي اين همه فشاروناملايمات ، اين همه تهديد و تضييقات از علت اساسي و اصلي گرفتاري خودم غافل نيستم و به خوبي ميدانم که سرنوشت من بايد مايه عبرت مرداني بشود که ممکن است درآتيه در سراسر خاورميانه درصدد گسيختن زنجير بندگي و بردگي استعماربرآيند.

من ميخواهم براي آخرين باردرزندگي خود ملت رشيد ايران را از حقايق اين نبرد وحشت انگيز مطلع سازم و مژده بدهم:

مصطفي را وعده داد الطاف حق / گربميري تو نميرد اين ورق

حيات و عرض و مال و موجوديت من و امثال من در برابر حيات و استقلال و عظمت و سرافرازي ميليون‌ها ايراني و نسل‌هاي متوالي اين ملت کوچک ترين ارزشي ندارد و ازآن چه برايم پيش آورده‌اند هيچ تأسف ندارم و يقين دارم وظيفه تاريخي خود راتا سرحد امکان انجام داده ام و من به حس و عيان مي بينم که اين نهال برومند در خلال تمام مشقت‌هايي که امروز گريبان همه را گرفته بثمر رسيده و خواهد رسيد.

عمر من و شما و هرکس چند صباحي دير يا زود به پايان مي رسد ولي آن چه مي ماند حيات و سرافرازي يک ملت مظلوم و ستم ديده است. از مقدمات کار و طرز تعقيب و جريان دادرسي معلوم است که در گوشه زندان خواهم ماند و اين صدا و حرارت را که هميشه درخير مردم به کار برده ام خاموش خواهند کرد و ديگر جزدراين لحظه نمي توانم با هموطنان عزيز صحبت کنم. بدينوسيله از مردم رشيد و عزيز ايران مرد و زن و پيروجوان توديع ميکنم و تاًکيد مينمايم که در راه پرافتخاري که قدم برداشته‌اند از هيچ حادثه‌اي نهراسند و نهضت مقدس خود را ادامه دهند و يقين بدانند ، خدا يارو مدد کار آن‌ها خواهد بود."

دکتر محمد مصدق